Przejdź do treści
AAA
Kontrast
Instytut

Centra i laboratorium

Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju (CMOK)

Centrum Meteorologicznej Osłony (CMOK) zajmuje się działaniami w zakresie opracowywania prognoz oraz ostrzeżeń meteorologicznych dla ludności, gospodarki, a także na potrzeby obronności państwa.

Zapewniamy i realizujemy:

 • serwis meteorologiczny składający się z prognoz krótkoterminowych i średnioterminowych, prognoz niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, ostrzeżeń i komunikatów meteorologicznych,
 • opracowywanie prognoz nowcastingowych (ultrakrótkoterminowych) na podstawie rozwijanych w Instytucie modeli o wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej,
 • opracowywanie prognoz specjalistycznych, które reprezentowane są przez prognozy długoterminowe, biometeorologicznej i agrometeorologiczne,
 • udział w Regionalnym Systemie Ostrzegania – RSO,
 • udział w krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania,
 • prognozy agrometeorologiczne,
 • prognozy biometeorologiczne,
 • prognozy długoterminowe.


Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK)

Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK) zajmuje się działaniami w zakresie osłony hydrologicznej kraju, wykonuje ekspertyzy, udostępniania informacji hydrologicznej oraz realizacji prac naukowo-badawczych.

Zapewniamy i realizujemy:

 • utrzymanie ciągłości i dbałość o jakość prowadzonej hydrologicznej osłony kraju,
 • tworzenie i rozwój produktów hydrologicznych, w tym systemu prognoz i ostrzeżeń przed zagrożeniami naturalnymi,
 • współpracujemy z organami administracji publicznej, instytucjami zarządzania kryzysowego w kraju,
 • utrzymujemy bieżący kontakt z krajowymi i narodowymi służbami hydrologicznymi w zakresie prowadzonej osłony hydrologicznej,
 • wdrażanie nowych rozwiązań metodycznych, technologicznych i organizacyjnych w zakresie systemu prognozowania i ostrzegania hydrologicznego,
 • strategie i analizy wczesnego ostrzegania do prognozowania powodzi i suszy,
 • nadzorujemy budowę i rozwój produktów informatycznych wspierających zarządzanie kryzysowe na terenie całego kraju, jak również modelowanie zjawisk i procesów hydrologicznych, w tym prognostycznych modeli operacyjnych,
 • działalność edukacyjną, w tym szkolenia z zastosowania aplikacji internetowej Monitor IMGW-PIB we wczesnym ostrzeganiu przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi i hydrologicznymi na poziomie krajowym i regionalnym.
 • udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-wdrożeniowych.
 • ekspertyzy i opracowania warunków hydrologicznych oraz z zakresu zagrożenia powodzią i suszą o zasięgu ogólnokrajowym, ponadregionalnym i europejskim.

Ponadto prowadzimy bieżący audyt nad:

 • jakością prowadzonej osłony hydrologicznej na powierzonym obszarze kraju,
 • opracowaniem i rozpowszechnianiem bieżącej informacji hydrologicznej w postaci komunikatów, biuletynów, prognoz i ostrzeżeń,
 • wyznaczaniem stanów ostrzegawczych i alarmowych w profilach wodowskazowych,
 • metodyką weryfikacji krzywych natężenia przepływu w profilach wodowskazowych,
 • metodami oceny i prognozowania przepływów ekstremalnych,
 • opracowaniem hydrologicznych materiałów rocznikowych.

Prowadzimy oceny i opinie hydrologiczne na zlecenie organów administracji publicznej i firm komercyjnych, w tym:

 • przekazywanie informacji hydrologicznej w postaci zestawu danych historycznych i operacyjnych ze stacji,
 • opracowanie wartości charakterystycznych,
 • wykonywanie opracowań dla zlewni,
 • informacje o zasobach wód powierzchniowych kraju,
 • inne zlecenia i niestandardowe opracowania danych hydrologicznych,
 • merytoryczny nadzór nad produktami i narzędziami informatycznymi stosowanymi w osłonie hydrologicznej,
 • nadzór merytoryczny nad pracami dotyczącymi wytwarzania i rozwoju oprogramowania,
 • modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne zjawisk powodzi i suszy oraz opracowywanie ocen wpływu planowanych przedsięwzięć na zagrożenie występowania powodzi, suszy i deficytów wody,
 • prowadzenie analiz przestrzennych zjawisk hydrologicznych.


Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC)

Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) zajmuje się nadzorem nad warunkami meteorologicznymi dla lotnictwa cywilnego w zakresie osłony lotniczej nad obszarem Polski. Aby osiągnąć wyznaczone cele na bieżąco współpracujemy z Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC). Oferujemy 24/7 serwis online, gdzie dostępne są niezbędne informacje dla lotnictwa – awiacja.imgw.pl

Zapewniamy:

 • wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych
 • opracowywanie lotniczych prognoz meteorologicznych
 • opracowywanie lotniczych ostrzeżeń meteorologicznych
 • informowanie o warunkach atmosferycznych i wydawanie dokumentacji lotniczo-meteorologicznej dla załóg lotniczych lub innego personelu lotniczego
 • opracowywanie lotniczych danych klimatycznych

W strukturze obszaru MOLC funkcjonują 2 biura prognoz meteorologicznych oraz 13. Lotniskowych Stacji Meteorologicznych w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie - Lotnisko Chopina i lotnisko Modlin, Wrocławiu, Zielonej Górze i Lublinie.

 

Sprawozdanie z działalności w obszarze MOLC w 2018 roku >>


Centrum Technicznej Kontroli Zapór (CTKZ)

Centrum Technicznej Kontroli Zapór (CTKZ) wykonuje zadania obejmujące nadzór nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa budowli piętrzących i zapór na terenie Polski.

Zapewniamy:

 • wykonywanie badań, pomiarów i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących,
 • opracowywanie okresowych i bieżących raportów dla władz państwowych, o stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących,
 • prowadzenie bazy danych dotyczących budowli piętrzących, zawierającej dane techniczne oraz informacje o lokalizacji, stanie prawnym, stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa tych budowli,
 • doskonalenie metod pomiarów służących ocenie stanu technicznego budowli piętrzących,
 • analiza i weryfikacja wytycznych w zakresie wykonywania badań, pomiarów i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących, w oparciu o aktualną wiedzę techniczną.

Oferujemy:

 • przeglądy budowli piętrzących,
 • pomiary, badania, ekspertyzy dotyczące oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa, budowli piętrzących,
 • weryfikację systemów pomiarowych,
 • raporty dla władz samorządowych,
 • projektowanie wyposażenia budowli piętrzących w aparaturę kontrolno-pomiarową,

Oferujemy ponadto (komercyjnie):

 • przeglądy budowli piętrzących,
 • pomiary, badania, ekspertyzy dotyczące oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa, budowli piętrzących,
 • weryfikację systemów pomiarowych,
 • raporty dla władz samorządowych,
 • projektowanie wyposażenia budowli piętrzących w aparaturę kontrolno-pomiarową,
 • badania chemiczne wód, ścieków i osadów.


Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej (CHMSPO)

Zadaniem Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej (CHMSPO) jest utrzymanie, nadzór i koordynacja funkcjonowania sieci stacji pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB, czyli zarządzanie blisko 1.700 stacjami hydrologicznymi, meteorologicznymi, sondażu atmosfery i radarami. Centrum wdraża ponadto zalecenia Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i dba o przestrzeganie procedur i wytycznych wykonywania pomiarów i obserwacji.

Zapewniamy i realizujemy:

 • Nadzór, utrzymywanie, modernizacja i koordynacja działań sieci pomiarowo-obserwacyjnych w tym bieżące inspekcje,
 • Nadzór merytoryczny nad działami służby pomiarowo-obserwacyjnej,
 • Rozwój, modernizacja i doskonalenie komponentów,
 • Nadzór nad przestrzeganiem procedur, wytycznych i instrukcji wykonywania pomiarów i obserwacji oraz wdrażanie zaleceń Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO),
 • Nadzór nad standardowym, jednorodnym technicznie i merytorycznie wyposażeniem pomiarowym,
 • Organizowanie testów terenowych sprzętu pomiarowego, warsztatów i szkoleń tematycznych,
 • Zakup aparatury i sprzętu pomiarowego,
 • Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrologii i meteorologii,
 • Nadzór i kontrola procesów pozyskiwania, opracowywania, gromadzenia i archiwizacji pomiarów i obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych,
 • Utrzymanie i rozwój operacyjnej i historycznej bazy danych,
 • Wykonywanie ekspertyz oraz udostępnianie danych historycznych i operacyjnych.


Centrum Informatyki

Centrum Informatyki zajmuje się utrzymaniem sprawnej infrastruktury teleinformatycznej, zakupem licencji, usług informatycznych, zachowaniem bezpieczeństwa danych oraz administracją serwerami i siecią IMGW-PIB.

Do podstawowej działalności Centrum Informatyki należy:

 • administrowanie i rozwijanie centralnej infrastruktury teleinformatycznej,
 • zarządzanie katalogiem usług infrastruktury teleinformatycznej,
 • dostarczanie i utrzymywanie usług IMGW-PIB,
 • zarządzanie dostępnością, ciągłością i pojemnością usług infrastruktury teleinformatycznej Instytutu,
 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej, w tym zarządzanie incydentami i problemami.

Ponadto zapewniamy:

 • bieżące utrzymanie w ruchu systemów informatycznych (ogólnych i specjalistycznych),
 • kontraktowanie, nadzór wykonawczy i rozliczanie usług informatycznych,
 • przygotowanie i realizacja zamówień wspólnych (udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”),
 • wsparcie użytkowników w eksploatacji sprzętu i systemów,
 • analiza danych dla planowania rozwiązań informatycznych,
 • diagnozowanie potrzeb użytkowników i klientów biznesowych,
 • opracowanie założeń zmian systemów informacyjnych,
 • realizacja nowych systemów informacyjnych i rozwój istniejących,
 • wsparcie eksperckie, infrastrukturę i przygotowanie odpowiednich zasobów do utrzymania systemów,
 • obsługujemy sieci LAN w zakresie systemu telekomunikacyjnego,


Centrum Administracji

Centrum Administracji zajmuje się administrowaniem, zarządzaniem oraz kompleksową obsługą siedziby głównej IMGW-PIB, biur terenowych, pozostałych ośrodków terenowych. Ponadto do obowiązków Centrum należy: nadzór nad Biurem Prawnym, Działem Zamówień Publicznych, zarządzanie nieruchomościami IMGW-PIB, flotą pojazdów, koordynację działań na terenie Instytutu, usługi utrzymania czystości i ochrony.


Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej (CLAP)

Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej (CLAP) wykonuje specjalistyczne badania i usługi w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru wilgotności względnej, temperatury, ciśnienia, prędkości i kierunku wiatru oraz przepływu wody w zakresie możliwości pomiarowych laboratorium.

Działalność laboratorium obejmuje:

 • wzorcowanie przyrządów do pomiaru wilgotności względnej (stanowisko HCB), temperatury (stanowiska TCB i TS), ciśnienia (stanowisko PCB), prędkości i kierunku wiatru (stanowisko TATB) oraz przepływu wody (stanowisko MH),
 • świadczenie wyżej wymienionych usług wzorcowania dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • utrzymanie wyposażenia pomiarowego laboratorium przeznaczonego do wykonywania wzorcowania (w tym wzorców) w stanie pozwalającym na rzetelne wykonywanie wzorcowania.

Laboratorium wykonuje czynności według normy ISO PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Posiada również akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) – certyfikat nr AP126 (wraz z prawem do posługiwania się znakiem ILAC MRA).

Akredytacja obejmuje wzorcowanie przyrządów do pomiaru wilgotności względnej (higrometry, przetworniki wilgotności), temperatury (termometry elektryczne, przetworniki temperatury, czujniki termometrów rezystancyjnych) oraz ciśnienia (ciśnieniomierze elektroniczne).