Przejdź do treści
Instytut

Struktura organizacyjna

Struktura IMGW-PIB
 

Dyrekcja Instytutu
Dyrektor: prof. dr hab. Robert Czerniawski
Zastępca Dyrektora ds. Nauki: dr hab. Bogdan Rosa
Zastępca Dyrektora ds. PSHM: Łukasz Szewczyk
Zastępca Dyrektora ds. PSBBP, Sprzedaży i Komunikacji: Marek Kowalski

Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC)
Dyrektor: dr Ewa Jakusik
W tym:
• Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru
• Samodzielne stanowisko do spraw Lotniskowych Stacji Meteorologicznych 

Centrum Informatyki (CI)
Dyrektor: Mariusz Radziewski
• Biuro Infrastruktury
• Biuro Rozwoju
• Biuro Helpdesk

Biuro Finansów (BF)
Dyrektor:
• Główny Księgowy
• Wydział Księgowości
• Wydział Planowania i Controllingu

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZZL)
Dyrektor: Justyna Kiec
• Wydział Kadr
• Wydział Płac
• Zespół Szkoleń
• Zespół Współpracy z Zagranicą

Pozostałe jednostki:
• Biuro Prawne
• Zespół Kontroli
• Zespół Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa (SMS)
• Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
• Zespół ds. Edukacji
• Zespół ds. BHP

 

Zastępca Dyrektora ds. Nauki: dr hab. Bogdan Rosa

Centrum Badań i Rozwoju (CB)
Dyrektor: dr hab. inż. Paweł Wilk
W tym:
• Zakład Badań Środowiskowych
• Zakład Oceanografii i Monitoringu Bałtyku
• Zakład Meteorologii, Klimatologii
• Zakład Ochrony Atmosfery
• Zakład Hydrologii i Inżynierii Zasobów Wodnych
• Pracownia Promieniowania Słonecznego

Wydział Baz Danych i Archiwum

Wydział Obsługi Nauki i Wsparcia Projektowego

 

Zastępca Dyrektora ds. PSHM: Łukasz Szewczyk

Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju (CMOK)
Dyrektor: p.o. dr Grzegorz Duniec
W tym:
• Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
• Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
• Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie (Zapasowe Biuro Prognoz Lotniczych)
• Zespół Prognoz Specjalistycznych
• Zakład Teledetekcji Satelitarnej

Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK)
Dyrektor: dr Paweł Przygrodzki
W tym:
• Centralne Biuro Hydrologii Operacyjnej
• Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni
• Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
• Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu
• Biuro Modelowania Powodziowego i Suszy
• Pracownia Doskonalenia Produktów Hydrologicznych

Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej (CS)
Dyrektor: p.o. Krzysztof Adamik
W tym:
• Biuro Sieci Hydrologiczno-Meteorologicznej i Serwisu
• Wydział Koordynacji Ekspertyz Hydrologiczno-Meteorologicznych
• Wydział Teledetekcji Naziemnej
• Wydział Monitorowania Jakości Powietrza
• Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej
• Pracownia Ewaporometrii
• Pracownia Limnologii
• Biuro w Gdyni
• Biuro w Krakowie
• Biuro w Warszawie
• Biuro we Wrocławiu

Centrum Administracji (CA)
Dyrektor: Przemysław Kantowicz
W tym:
• Wydział Administracyjny w Warszawie
• Zespoły Administracyjne Gdynia, Kraków, Poznań, Wrocław
• Wydział Zarządzania Nieruchomościami
• Zespół Bezpieczeństwa Energetycznego
• Zespół Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Mienia
• Zespół Kancelarii Głównej

Centrum Modelowania Meteorologicznego (CMM)
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski
W tym:
• Zakład Prognoz Numerycznych COSMO
• Zakład Prognoz Numerycznych ALADIN
• Zakład Nowcastingu
• Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych

Wydział Zamówień Publicznych

 

Zastępcy Dyrektora ds. Państwowej Służby Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących (PSBBP), Sprzedaży i Komunikacji: Marek Kowalski

Centrum Technicznej Kontroli Zapór (TKZ)
Dyrektor: Maciej Sieinski
W tym:
• Biuro Geotechniki Filtracji i Jakości Betonów Budowli Piętrzących
• Biuro Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących
• Biuro Geodezji i Pomiarów Przemieszczeń
• Wydział Pomiarów i Badań Specjalistycznych
• Wydział Chemii
• Wydział Koordynacji Badań, Pomiarów i Oceń Budowli Piętrzących

Wydział Analiz i Sprzedaży

Zespół Komunikacji


 


Rzecznik Prasowy:
Grzegorz Walijewski content@imgw.pl