Przejdź do treści

Reklamacje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy uprzejmie informuje:

1. rozpatrzeniu podlegać będzie jedynie reklamacja złożona za pośrednictwem kompletnie wypełnionego Formularza Reklamacji

2. termin na rozpoznanie reklamacji wynosi 30 dni

3. na wskazany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość zawierająca numer zarejestrowanej reklamacji, który będzie właściwy dla dalszej korespondencji

Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane na Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy uprzejmie informuje: 1. rozpatrzeniu podlegać będzie jedynie reklamacja złożona za pośrednictwem kompletnie wypełnionego Formularza Reklamacji 2. termin na rozpoznanie reklamacji wynosi 30 dni 3. na wskazany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość zawierająca numer zarejestrowanej reklamacji, który będzie właściwy dla dalszej korespondencji podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacjom międzynarodowym ani do państw trzecich. Okres przechowywania danych osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna IMGW-PIB ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udostępnienia danych. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. 
7 + 8 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.