Przejdź do treści
Oferta Biznesowa IMGW

Hydrologia

Osłona hydrologiczna kraju

Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK) zajmuje się działaniami w zakresie osłony hydrologicznej kraju, wykonuje ekspertyzy, udostępnia informację hydrologiczną i realizuje prace naukowo-badawcze.

IMGW-PIB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy to instytucja, której tradycje sięgają 1919 r. Specjalizuje się w analizach zjawisk atmosferycznych i hydrologicznych.

Nasza działalność obejmuje m.in. tematykę hydrologii i gospodarki wodnej, również w odniesieniu do zmiany klimatu. Realizujemy kompleksowe prace analityczne, badawcze i rozwojowe, prowadzone przez profesjonalną kadrę.

Wykorzystujemy specjalistyczne narzędzia i oprogramowanie (np. modele hydrologiczne i hydrauliczne, GIS, analizy wielowymiarowe). Wyniki naszych prac mają przełożenie na aspekty życia społecznego i gospodarczego – wykorzystywane są w dokumentach planistycznych, strategicznych oraz w procesach inwestycyjnych.

ZAGROŻENIA KLIMATYCZNE I HYDROLOGICZNE

W ostatnich latach obserwuje się nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, co z kolei przekłada się z jednej strony na zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, z drugiej natomiast na wymierne straty materialne. Niestety, w związku z następującymi zmianami klimatu oczekiwać należy, że zjawiska takie będą występowały coraz częściej.

ZAGROŻENIE POWODZIOWE

Do zjawisk ekstremalnych zaliczają się także powodzie, występujące coraz częściej i mające coraz gwałtowniejszy przebieg. Koszty bezpośrednio wynikające z powodzi są ogromne, nie można jednak zapominać o tzw. kosztach ukrytych związanych z zakłóceniem funkcjonowania danego obszaru (np. systemów komunikacyjnych, dystrybucji mediów i usług itp.). Zagrożenie powodziowe jest w tych warunkach istotnym elementem determinującym życie społeczno-gospodarcze i jako taki musi być rozpatrywany w koncepcjach rozwoju, w tym również w procesach inwestycyjnych.

ZABEZPIECZ SWÓJ OBSZAR

Uwzględnienie czynników dotyczących środowiska naturalnego w procesie inwestycyjnym jest uwarunkowane z jednej strony przepisami prawa, z drugiej natomiast względami ekonomicznymi i racjonalnymi, powiązanymi ze zrównoważonym rozwojem. W wielu przypadkach uwzględnienie w tym aspekcie zagrożenia powodziowego może w istotny sposób wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji (wybór wariantu). Aby działania te były jednak jak najbardziej skuteczne, należy je poprzedzić szczegółowymi analizami IMGW-PIB dotyczącymi zarówno warunków hydrologicznych (w tym samego zjawiska powodzi) jak i oceny inwestycji w odniesieniu do zagrożenia powodziowego.

OFERTA IMGW-PIB

IMGW-PIB oferuje szereg usług, których celem jest profesjonalna analiza warunków hydrologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia powodziowego, na potrzeby procesu inwestycyjnego.

 • ekspertyzy hydrologiczne, meteorologiczne, oceanograficzne,
 • analiza warunków hydrologicznych przy wykorzystaniu specjalistycznych modeli hydrologicznych, hydraulicznych i hydrodynamicznych,
 • wyznaczanie rzędnych zwierciadła wody o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia dla inwestycji zlokalizowanych w sąsiedztwie rzek (budowa, przebudowa mostów itp.),
 • ocena planowanej inwestycji w odniesieniu do zagrożenia powodziowego, ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego dla określonych prawdopodobieństw powodzi,
 • ocena potencjalnych skutków powodzi (tzw. ryzyka powodziowego) w odniesieniu do określonych obszarów zagrożenia powodziowego,
 • analiza porównawcza rozpatrywanych wariantów inwestycyjnych w odniesieniu do zagrożenia i ryzyka powodziowego, z uwzględnieniem wyboru wariantu optymalnego,
 • określenie dla planowanej inwestycji propozycji działań ukierunkowanych na redukcję zagrożenia i ryzyka powodziowego,
 • doradztwo eksperckie, z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce zapisów prawnych związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym

WYKORZYSTANIE

 • procesy inwestycyjne,
 • ocena warunków hydrologicznych,
 • identyfikacja zagrożenia powodziowego,
 • określanie działań ochrony przed powodzią,
 • dokumenty planistyczne,
 • plany operacyjne,
 • strategie rozwoju,
 • zarządzanie ryzykiem powodzi

Do pobrania

W celu nawiązania współpracy skontaktuj się z Wydziałem Analiz i Sprzedaży
IMGW-PIB

Napisz do nas