Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy stron internetowych imgw.pl, meteo.imgw.pl, gory.imgw.pl, sat4envi.imgw.pl, awiacja.imgw.pl, danepubliczne.imgw.pl, imgw.isok.gov.pl, bip.imgw.pl
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczane na stronach serwisu mapy statyczne i interaktywne bądź w ogóle nie mają wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, bądź mają ograniczone wsparcie w postaci opisów statycznych,
  • nie wszystkie formularze na stronach serwisu mają wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami,
  • nie na wszystkich stronach kontrast czcionki jest dostosowany dla osób niedowidzących.
     

Powody wyłączenia:

  • strony zostały zaprojektowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Wymienione powyżej wyłączenia, będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego
 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-11-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-11-24.
 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Miejscem składania wniosków oraz skarg związanych z dostępnością cyfrową jest formularz dostępny pod linkiem https://imgw.pl/kontakt/reklamacje
 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.