Przejdź do treści

Jezioro Powidzkie wczoraj i dziś

Jezioro Powidzkie wczoraj i dziś

Książka Jezioro Powidzkie wczoraj i dziś jest pierwszą monografią poświęconą w całości jednemu z największych i najczystszych akwenów Polski, który jest cennym siedliskiem życia wielu roślin i zwierząt oraz pełni ważną rolę w życiu okolicznych mieszkańców i wypoczywających turystów. Omówiono w niej: hydrologię i morfometrię jeziora, historię jego powstania i przekształceń misy jeziornej, cechy fizyczno-chemiczne wód, florę i faunę oraz aspekty związane z działalnością człowieka, jak chociażby historię osadnictwa nad jeziorem, formy jego użytkowania, zagrożenia i sposoby ochrony czy nazewnictwo związane z tym akwenem. Za redakcję poszczególnych rozdziałów książki odpowiedzialne były osoby, które w rejonie Jeziora Powidzkiego prowadziły wieloletnie badania, co sprawia, że zawarte w nich informacje są podparte terenowymi spostrzeżeniami i analizami, a cała monografia ma charakter pracy naukowej ilustrowanej licznymi rycinami i zdjęciami, pozwalającymi łatwiej zinterpretować procesy kształtujące jezioro. Atutem książki jest również załączony plan batymetryczny, który obok zaktualizowanych wiadomości o morfometrii jeziora zawiera informacje o łowiskach i zasięgu roślinności przybrzeżnej.

Dzięki podejmowanej tematyce oraz formie graficznej książka Jezioro Powidzkie wczoraj i dziś stanowi formę swoistego przewodnika, który wprowadza czytelnika w zagadnienia związane z różnymi aspektami funkcjonowania tego akwenu, ukazując mu jak skomplikowaną rolę pełni on w środowisku i jak ważne są zależności między człowiekiem i przyrodą. Jej odbiorcami mogą być zarówno badacze, dla których książka ta może stać się cennym źródłem informacji o procesach limnologicznych, jak i osoby korzystające z walorów jeziora – zwłaszcza żeglarze i wędkarze oraz wszyscy Ci, którym akwen ten jest bliski i mają na uwadze jego dobro i ochronę.

Autor: red. Bogumił Nowak
Wydawca: IMGW-PIB
Rok: 2019
Dostępność: Digital, Biblioteka IMGW-PIB Warszawa
Licencja: CC-BY 4.0