Przejdź do treści
Instytut

Centra i laboratorium

Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju (CMOK)

Centrum Meteorologicznej Osłony (CMOK) zajmuje się działaniami w zakresie opracowywania prognoz oraz ostrzeżeń meteorologicznych dla ludności, gospodarki, a także na potrzeby obronności państwa.

Zapewniamy i realizujemy:

 • serwis meteorologiczny składający się z prognoz krótkoterminowych i średnioterminowych, prognoz niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, ostrzeżeń i komunikatów meteorologicznych,
 • opracowywanie prognoz nowcastingowych (ultrakrótkoterminowych) na podstawie rozwijanych w Instytucie modeli o wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej,
 • opracowywanie prognoz specjalistycznych, które reprezentowane są przez prognozy długoterminowe, biometeorologicznej i agrometeorologiczne,
 • udział w Regionalnym Systemie Ostrzegania – RSO,
 • udział w krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania,
 • prognozy agrometeorologiczne,
 • prognozy biometeorologiczne,
 • prognozy długoterminowe.


Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK)

Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK) zajmuje się działaniami w zakresie osłony hydrologicznej kraju, wykonuje ekspertyzy, udostępniania informacji hydrologicznej oraz realizacji prac naukowo-badawczych.

Zapewniamy i realizujemy:

 • utrzymanie ciągłości i dbałość o jakość prowadzonej hydrologicznej osłony kraju,
 • tworzenie i rozwój produktów hydrologicznych, w tym systemu prognoz i ostrzeżeń przed zagrożeniami naturalnymi,
 • współpracujemy z organami administracji publicznej, instytucjami zarządzania kryzysowego w kraju,
 • utrzymujemy bieżący kontakt z krajowymi i narodowymi służbami hydrologicznymi w zakresie prowadzonej osłony hydrologicznej,
 • wdrażanie nowych rozwiązań metodycznych, technologicznych i organizacyjnych w zakresie systemu prognozowania i ostrzegania hydrologicznego,
 • strategie i analizy wczesnego ostrzegania do prognozowania powodzi i suszy,
 • nadzorujemy budowę i rozwój produktów informatycznych wspierających zarządzanie kryzysowe na terenie całego kraju, jak również modelowanie zjawisk i procesów hydrologicznych, w tym prognostycznych modeli operacyjnych,
 • działalność edukacyjną, w tym szkolenia z zastosowania aplikacji internetowej Monitor IMGW-PIB we wczesnym ostrzeganiu przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi i hydrologicznymi na poziomie krajowym i regionalnym.
 • udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-wdrożeniowych.
 • ekspertyzy i opracowania warunków hydrologicznych oraz z zakresu zagrożenia powodzią i suszą o zasięgu ogólnokrajowym, ponadregionalnym i europejskim.

Ponadto prowadzimy bieżący audyt nad:

 • jakością prowadzonej osłony hydrologicznej na powierzonym obszarze kraju,
 • opracowaniem i rozpowszechnianiem bieżącej informacji hydrologicznej w postaci komunikatów, biuletynów, prognoz i ostrzeżeń,
 • wyznaczaniem stanów ostrzegawczych i alarmowych w profilach wodowskazowych,
 • metodyką weryfikacji krzywych natężenia przepływu w profilach wodowskazowych,
 • metodami oceny i prognozowania przepływów ekstremalnych,
 • opracowaniem hydrologicznych materiałów rocznikowych.

Prowadzimy oceny i opinie hydrologiczne na zlecenie organów administracji publicznej i firm komercyjnych, w tym:

 • przekazywanie informacji hydrologicznej w postaci zestawu danych historycznych i operacyjnych ze stacji,
 • opracowanie wartości charakterystycznych,
 • wykonywanie opracowań dla zlewni,
 • informacje o zasobach wód powierzchniowych kraju,
 • inne zlecenia i niestandardowe opracowania danych hydrologicznych,
 • merytoryczny nadzór nad produktami i narzędziami informatycznymi stosowanymi w osłonie hydrologicznej,
 • nadzór merytoryczny nad pracami dotyczącymi wytwarzania i rozwoju oprogramowania,
 • modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne zjawisk powodzi i suszy oraz opracowywanie ocen wpływu planowanych przedsięwzięć na zagrożenie występowania powodzi, suszy i deficytów wody,
 • prowadzenie analiz przestrzennych zjawisk hydrologicznych.


Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC)

Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) zajmuje się nadzorem nad warunkami meteorologicznymi dla lotnictwa cywilnego w zakresie osłony lotniczej nad obszarem Polski. Aby osiągnąć wyznaczone cele na bieżąco współpracujemy z Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC). Oferujemy 24/7 serwis online, gdzie dostępne są niezbędne informacje dla lotnictwa – awiacja.imgw.pl

Zapewniamy:

 • wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych
 • opracowywanie lotniczych prognoz meteorologicznych
 • opracowywanie lotniczych ostrzeżeń meteorologicznych
 • informowanie o warunkach atmosferycznych i wydawanie dokumentacji lotniczo-meteorologicznej dla załóg lotniczych lub innego personelu lotniczego
 • opracowywanie lotniczych danych klimatycznych

W strukturze procesu MOLC funkcjonują 2 biura prognoz meteorologicznych oraz 12 Lotniskowych Stacji Meteorologicznych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie - Lotnisko Chopina i Lotnisko Modlin, Wrocławiu, Zielonej Górze i Lublinie.

Sprawozdania z działalności w obszarze MOLC >>

 

Centrum Modelowania Meteorologicznego

Centrum Modelowania Meteorologicznego (CMM) pełni państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną (PSHM) w zakresie numerycznych prognoz meteorologicznych. Wyniki obliczeniowe z numerycznych prognoz meteorologicznych stanowią wsparcie w utrzymaniu ciągłości operacyjnej pracy biur prognoz meteorologicznych i hydrologicznych.

Zapewniamy i realizujemy:

 • utrzymanie operacyjne numerycznych modeli pogody w celu dostarczania spójnych produktów i ujednolicenia sposobu ich wizualizacji,
 • inicjowanie eksperymentów i działań w obszarach wspólnych dla całego Centrum, w tym inicjowanie nowych projektów i publikacji,
 • prowadzenie konsystentnych weryfikacji wyników prognoz numerycznych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu numerycznych prognoz meteorologicznych, interpretacji wyników oraz komercjalizacji wyników obliczeniowych z numerycznych modeli prognoz meteorologicznych,
 • wdrażanie i utrzymywanie w pracy operacyjnej nowych narzędzi i specjalistycznych modeli w zakresie numerycznych prognoz pogody i innych modeli stanowiących wsparcie dla zadań PSHM,
 • współpracę w zakresie kompetencji z innymi komórkami organizacyjnymi IMGW-PIB pod kątem wykorzystania danych pomiarowych i produktów modeli w procesie generowania prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych, w szczególności z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, Wydziałem Teledetekcji Naziemnej oraz Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego,
 • dostarczanie do odpowiednich komórek Instytutu, klientów statutowych i komercyjnych wyników modelu (prognoz) zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 • wypełnianie ustaleń wynikających z umów konsorcyjnych modelowania mezoskalowego ACCORD, RC-LACE i COSMO oraz aktywny udział w pracach konsorcjów,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, rozwojowymi i obliczeniowymi w ramach wykonywania wspólnych prac badawczych i rozwojowych, organizacji spotkań oraz międzynarodowych wizyt naukowych, kształcenia kadr i zdobywania stopni naukowych,
 • inicjowanie działań w zakresie współpracy z wewnętrznymi strukturami organizacyjnymi IMGW-PIB i instytucjami zewnętrznymi.

Centrum Badań i Rozwoju (CBiR)

Centrum Badań i Rozwoju (CBiR)) koordynuje i nadzoruje realizację wszystkich prac naukowo-badawczych i badawczo-wdrożeniowych w Instytucie dla potrzeb służb IMGW-PIB oraz instytucji państwowych, rządowych, samorządowych i prywatnych.

W CBiR prowadzimy badania naukowe i prace rozwojowe (w ramach projektów wewnętrznych z subwencji na naukę, środków własnych, a także zewnętrznych: krajowych i zagranicznych), przystosowujemy wyniki tych badań do potrzeb praktyki oraz współuczestniczymy w ich wdrażaniu.
Prace badawcze i wdrożeniowe prowadzimy w dyscyplinach nauk o Ziemi i środowisku oraz inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki. Ich tematyka dotyczy m.in. fizyki atmosfery, meteorologii, klimatologii, hydrologii, inżynierii i gospodarki wodnej, oceanografii, a także dyscyplin pokrewnych.

Centrum koordynuje współpracę naukową Instytutu w kraju i zagranicą, wspiera zespoły w przygotowaniu aplikacji o uzyskanie środków finansowych na realizacje projektów oraz przygotowuje sprawozdania z działalności naukowej Instytutu.

Realizujemy

 • upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań i prac rozwojowych;
 • •oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach, w których Instytut prowadzi badania;
 • działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej
 • i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw, w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki w dyscyplinach, w których Instytut prowadzi badania, prace rozwojowe i wdrożeniowe.

Klientom komercyjnym oferujemy m.in:

 • opracowania i ekspertyzy z zakresu:
  - meteorologii i klimatologii, ze szczególnym naciskiem na meteorologię i klimatologię synoptyczną oraz detekcję sygnału współczesnej zmiany klimatu i przygotowania scenariuszy przyszłej zmiany klimatu w Polsce,
  - gospodarki i inżynierii wodnej, stanu środowiska morskiego Bałtyku, procesów hydromorfologicznych,
  - promieniowania słonecznego z zastosowaniem zróżnicowanych rozwiązań metodycznych, ocenę oddziaływania na środowisko;
 • przygotowanie strategii i planów działań adaptacyjnych do zachodzącej współczesnej zmiany klimatu oraz opracowań związanych ze zmiennością warunków hydroklimatycznych i bioklimatycznych w kontekście zachodzącej zmiany klimatu;
 • wykonywanie badań właściwości leczniczych uzdrowisk (uprawnienia na podstawie Decyzji Ministerstwa Zdrowia);
 • wykonywanie prac wdrożeniowych dla podmiotów zewnętrznych, w tym m. in. z zakresu osłony meteorologicznej procesów technologicznych zakładów przemysłowych, tworzenia systemów zarządzania jakością powietrza dla jednostek samorządowych (miasto, gmina, powiat).


Centrum Technicznej Kontroli Zapór (CTKZ)

Centrum Technicznej Kontroli Zapór (CTKZ) wykonuje zadania obejmujące nadzór nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa budowli piętrzących i zapór na terenie Polski.

Zapewniamy:

 • wykonywanie badań, pomiarów i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących,
 • opracowywanie okresowych i bieżących raportów dla władz państwowych, o stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących,
 • prowadzenie bazy danych dotyczących budowli piętrzących, zawierającej dane techniczne oraz informacje o lokalizacji, stanie prawnym, stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa tych budowli,
 • doskonalenie metod pomiarów służących ocenie stanu technicznego budowli piętrzących,
 • analiza i weryfikacja wytycznych w zakresie wykonywania badań, pomiarów i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących, w oparciu o aktualną wiedzę techniczną.

Oferujemy:

 • przeglądy budowli piętrzących,
 • pomiary, badania, ekspertyzy dotyczące oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa, budowli piętrzących,
 • weryfikację systemów pomiarowych,
 • raporty dla władz samorządowych,
 • projektowanie wyposażenia budowli piętrzących w aparaturę kontrolno-pomiarową,

Oferujemy ponadto (komercyjnie):

 • przeglądy budowli piętrzących,
 • pomiary, badania, ekspertyzy dotyczące oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa, budowli piętrzących,
 • weryfikację systemów pomiarowych,
 • raporty dla władz samorządowych,
 • projektowanie wyposażenia budowli piętrzących w aparaturę kontrolno-pomiarową,
 • badania chemiczne wód, ścieków i osadów.


Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej (CHMSPO)

Zadaniem Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej (CHMSPO) jest utrzymanie, nadzór i koordynacja funkcjonowania sieci stacji pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB, czyli zarządzanie blisko 1.700 stacjami hydrologicznymi, meteorologicznymi, sondażu atmosfery i radarami. Centrum wdraża ponadto zalecenia Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i dba o przestrzeganie procedur i wytycznych wykonywania pomiarów i obserwacji.

Zapewniamy i realizujemy:

 • Nadzór, utrzymywanie, modernizacja i koordynacja działań sieci pomiarowo-obserwacyjnych w tym bieżące inspekcje,
 • Nadzór merytoryczny nad działami służby pomiarowo-obserwacyjnej,
 • Rozwój, modernizacja i doskonalenie komponentów,
 • Nadzór nad przestrzeganiem procedur, wytycznych i instrukcji wykonywania pomiarów i obserwacji oraz wdrażanie zaleceń Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO),
 • Nadzór nad standardowym, jednorodnym technicznie i merytorycznie wyposażeniem pomiarowym,
 • Organizowanie testów terenowych sprzętu pomiarowego, warsztatów i szkoleń tematycznych,
 • Zakup aparatury i sprzętu pomiarowego,
 • Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrologii i meteorologii,
 • Nadzór i kontrola procesów pozyskiwania, opracowywania, gromadzenia i archiwizacji pomiarów i obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych,
 • Utrzymanie i rozwój operacyjnej i historycznej bazy danych,
 • Wykonywanie ekspertyz oraz udostępnianie danych historycznych i operacyjnych.


Centrum Informatyki

Centrum Informatyki zajmuje się utrzymaniem sprawnej infrastruktury teleinformatycznej, zakupem licencji, usług informatycznych, zachowaniem bezpieczeństwa danych oraz administracją serwerami i siecią IMGW-PIB.

Do podstawowej działalności Centrum Informatyki należy:

 • administrowanie i rozwijanie centralnej infrastruktury teleinformatycznej,
 • zarządzanie katalogiem usług infrastruktury teleinformatycznej,
 • dostarczanie i utrzymywanie usług IMGW-PIB,
 • zarządzanie dostępnością, ciągłością i pojemnością usług infrastruktury teleinformatycznej Instytutu,
 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej, w tym zarządzanie incydentami i problemami.

Ponadto zapewniamy:

 • bieżące utrzymanie w ruchu systemów informatycznych (ogólnych i specjalistycznych),
 • kontraktowanie, nadzór wykonawczy i rozliczanie usług informatycznych,
 • przygotowanie i realizacja zamówień wspólnych (udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”),
 • wsparcie użytkowników w eksploatacji sprzętu i systemów,
 • analiza danych dla planowania rozwiązań informatycznych,
 • diagnozowanie potrzeb użytkowników i klientów biznesowych,
 • opracowanie założeń zmian systemów informacyjnych,
 • realizacja nowych systemów informacyjnych i rozwój istniejących,
 • wsparcie eksperckie, infrastrukturę i przygotowanie odpowiednich zasobów do utrzymania systemów,
 • obsługujemy sieci LAN w zakresie systemu telekomunikacyjnego,


Centrum Administracji

Centrum Administracji sprawnie i zgodne z przepisami prawa zarządza infrastrukturą, optymalnie wykorzystuje posiadane przez IMGW-PIB nieruchomości. Bierze czynny udział w realizacji zadań wraz z innymi jednostkami organizacyjnymi, działając w szczególności na ich rzecz w celu zapewnienia ciągłości działania IMGW-PIB, rozwoju hydrologicznej i meteorologicznej osłony kraju oraz osłony lotnictwa cywilnego.

Zapewniamy i realizujemy:

 • administrowanie nieruchomościami i środkami trwałymi (budynki własne, lokale, grunty, garaże, usługi utrzymania, remonty, opłaty i podatki, ubezpieczenia budynków i pozostałego mienia IMGW-PIB),
 • nadzór nad prawidłowością dokumentacji technicznej budynków, utrzymaniem, konserwacją instalacji (tj. elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, kominowych, odgromowych, klimatyzacji, sprzętu gaśniczego itp.),
 • nadzór nad sprawami związanymi z energią elektryczną,
 • nadzór nad sprawami związanymi z ochroną obiektów,
 • nadzór nad sprawami związanymi z ochroną przeciwpożarową,
 • prowadzimy sprawy związane z usługami sprzątania pomieszczeń i utrzymania terenów zielonych,
 • rejestrujemy i wysyłamy przesyłki listowne, kurierskie i paczki,
 • prowadzimy zadania z zakresu najmu i dzierżawy powierzchni mieszkalnych, biurowych, gruntów i budynków IMGW-PIB,
 • prowadzimy sprawy związane z gospodarką odpadami oraz opłatami za korzystanie ze środowiska,
 • zarządzamy flotą samochodową,
 • zbywamy zbędne składniki majątku,
 • nadzorujemy i rozliczamy działalność pomocniczą w obiektach IMGW-PIB.


Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej (CLAP)

Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej (CLAP) wykonuje specjalistyczne badania i usługi w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru wilgotności względnej, temperatury, ciśnienia, prędkości i kierunku wiatru oraz przepływu wody w zakresie możliwości pomiarowych laboratorium.

Działalność laboratorium obejmuje:

 • wzorcowanie przyrządów do pomiaru wilgotności względnej (stanowisko HCB), temperatury (stanowiska TCB i TS), ciśnienia (stanowisko PCB), prędkości i kierunku wiatru (stanowisko TATB) oraz przepływu wody (stanowisko MH),
 • świadczenie wyżej wymienionych usług wzorcowania dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • utrzymanie wyposażenia pomiarowego laboratorium przeznaczonego do wykonywania wzorcowania (w tym wzorców) w stanie pozwalającym na rzetelne wykonywanie wzorcowania.

Laboratorium wykonuje czynności według normy ISO PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Posiada również akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) – certyfikat nr AP126 (wraz z prawem do posługiwania się znakiem ILAC MRA).

Akredytacja obejmuje wzorcowanie przyrządów do pomiaru wilgotności względnej (higrometry, przetworniki wilgotności), temperatury (termometry elektryczne, przetworniki temperatury, czujniki termometrów rezystancyjnych) oraz ciśnienia (ciśnieniomierze elektroniczne).