Przejdź do treści

Metody obliczania przepływu średniego niskiego SNQ

Metody obliczania przepływu średniego niskiego SNQ

Przepływ SNQ jest jedną z ważniejszych charakterystyk hydrologicznych niezbędnych przy opracowywaniu dokumentacji hydrologicznych, stanowiących podstawę planowania i projektowania w zakresie inżynierii wodnej, zapobiegania skutkom suszy i zarządzania zasobami śródlądowych wód powierzchniowych, w tym wydawania decyzji administracyjnych. Niniejsze opracowanie jest zbiorem metod obliczania przepływu średniego niskiego (SNQ) dla potrzeb szeroko pojętej praktyki inżynierskiej, wykonywania ekspertyz w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym (IMGW-PIB) oraz przygotowywania informacji o charakterystyce SNQ przez Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK) Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM), jak również do realizacji atlasu hydrologicznego.

Główną przesłanką do podjęcia prac nad przygotowaniem prezentowanej monografii było ogłoszenie 20 lipca 2017 r. nowego Prawa wodnego [Dz.U. 2017, poz. 1566]. Zgodnie z ww. ustawą przepływ charakterystyczny SNQ stanowi podstawę naliczania przez Państwową Osobę Prawną Wody Polskie wysokości opłaty za usługi wodne za pobór wód, składającej się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej uzależnionej od ilości pobranych wód powierzchniowych (Dział VI, rozdz. 5, art. 270, 271, 274).

IMGW-PIB, widząc potrzebę przygotowania metodyki obliczania przepływu SNQ i wspomożenia ówczesnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) jako instytut resortowy, opracował koncepcję wykonania metodyki obliczania przepływu SNQ, a następnie przygotował przedkładaną publikację pt. Metody obliczania przepływu średniego niskiego SNQ.

Redakcja: Bogdan Ozga-Zieliński, Tomasz Walczykiewicz
Wydawca: IMGW-PIB
ISBN: 978-83-64979-47-7
Rok: 2022
Licencja: CC-BY 4.0