Przejdź do treści

Modele probabilistyczne opadów maksymalnych o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia – projekt PMAXTP

Modele probabilistyczne opadów maksymalnych o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia – projekt PMAXTP

Nasilające się w ostatnich latach ocieplenie klimatu oraz towarzyszące mu ekstremalne zjawiska przyrodnicze, w tym opady nawalne i związane z nimi szybkie powodzie i powodzie miejskie, powodują znaczące straty w społeczeństwie i gospodarce – zarówno pod kątem społecznym, jak i materialnym. Występowanie groźnych pogodowych zjawisk ekstremalnych wymusza stałe doskonalenie zasad wymiarowania odwodnień terenów, zwłaszcza systemów melioracyjnych i kanalizacyjnych oraz obiektów im towarzyszących, takich jak zbiorniki retencyjne. Projektowanie tych systemów napotyka często na trudności wynikające z braku ogólnodostępnej, wiarygodnej metody określania miarodajnego natężenia deszczu.

Zaproponowane w projekcie PMAXTP innowacyjne podejście, nowoczesna metodologia obliczania charakterystyk opadów maksymalnych prawdopodobnych oraz otwarty dostęp do wyników obliczeń pomagają zmniejszyć niepewność uzyskanych efektów realizacji projektów badawczo-rozwojowych i komercyjnych w zakresie inżynierii środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Nowe modele probabilistyczne, wykorzystujące dane opadowe o wysokiej jakości – zweryfikowane dla poszczególnych stacji opadowych, równomiernie rozłożonych na obszarze całej Polski i jednocześnie reprezentatywnych dla lokalnych warunków meteorologicznych – pozwolą na bezpieczniejsze projektowanie i eksploatację urządzeń wodnych, w tym modelowanie hydrodynamiczne przeciążeń w działaniu sieci kanalizacyjnych wraz z obiektami służącymi odwodnieniom terenów zurbanizowanych, jak również innych systemów wodno-gospodarczych. Bardziej wiarygodne charakterystyki opadów to lepiej zaprojektowana i wykonana inwestycja wodna, która zwiększa skuteczność wykorzystania ubogich zasobów wodnych naszego kraju.

Redakcja: Bogdan Ozga-Zieliński
Wydawca: IMGW-PIB
ISBN: 978-83-64979-48-4
Rok: 2022
Licencja: CC-BY 4.0