Przejdź do treści

Monitoring wiarygodności pomiarów temperatury powietrza z automatycznych stacji meteorologicznych metodą okresowych pomiarów porównawczych na fragmencie sieci PSHM – 2017

Monitoring wiarygodności pomiarów temperatury powietrza z automatycznych stacji meteorologicznych metodą okresowych pomiarów porównawczych na fragmencie sieci PSHM – 2017

Wyniki zrealizowanych w poprzednich latach badań nad wiarygodnością pomiarów temperatury powietrza, a także wszelkich innych wielkości fizycznych przetworzonych na postać sygnałów analogowych, mierzone za pośrednictwem odnośnych urządzeń automatycznych stacji meteorologicznych stosowanych w PSHM, potwierdziły, że pomiary te obarczane są błędem systematycznym nieznanym, o wartości indywidualnie zmiennej w czasie, wynikającej z niekontrolowanego rozwoju zjawiska mikro-zmienności charakterystyk wejścia/wyjścia, w procesie starzenia tych urządzeń. Stwierdzona eksperymentalnie prędkość narastania w czasie błędów systematycznych nieznanych dochodziła do 0,3°C/8 miesięcy, co odpowiada 0,45°C/rok. Błędy te w sposób systematyczny zawyżają wyniki pomiarów temperatury powietrza. Przy takim tempie zmian oraz braku technicznych możliwości ich korygowania, jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest opracowanie postępowania analityczno-obliczeniowego dla ich indywidualnego określania i wprowadzania odnośnych korekt do pozyskanych szeregów danych w trybie rozłącznym.

Dla zapewnienia spójności wszelkich pomiarów z wzorcami państwowymi mierzonych wielkości, w polskiej Służbie Meteorologicznej zostało opracowane specjalistyczne narzędzie do badania skutków zjawiska mikrozmienności charakterystyk wej./wyj. urządzeń termometrycznych. Jest to system analityczno-obliczeniowy oparty na metodzie statystycznej regresji wielokrotnej pięciu zmiennych fizycznych mających wpływ na rozwój i przebieg zjawiska mikrozmienności charakterystyk, opracowany na podstawie czterdziestu ośmiu rocznych szeregów czasowych pozyskanych danych. System został wyposażony w dodatkowe postępowanie kontroli jakości danych wejściowych i obliczeń. Jego weryfikacja nastąpiła w rocznym eksperymencie wdrożeniowym na fragmencie sieci PSHM, obejmującym dziesięć stacji meteorologicznych. Monografia stanowi obszerne podsumowanie tych prac.

Autorzy: Kazimierz Różdżyński, Barbara Peek, Dawid Biernacik, Ewa Jakusik, Krzysztof Piłczyński
Wydawca: IMGW-PIB
Rok: 2019
Dostępność: Digital, Biblioteka IMGW-PIB Warszawa
Licencja: CC-BY 4.0