Przejdź do treści

Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym

Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym

Monografia stanowi I tom serii wydawniczej IMGW-PIB, związanej z prezentacją wyników naukowych projektu „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)”.

W książce podsumowano czteroletnie badania nad identyfikacją zmian klimatu, ich wpływu na środowisko naturalne Polski i skutki ekonomiczne tych zmian. Głównymi założeniami były: identyfikacja zmian już obserwowanych, wskazanie które z przejawów globalnego ocieplenia są obecne na obszarze Polski i jakie niosą zagrożenia oraz projekcja klimatu na najbliższą przyszłość – lata 2011-2030 – opracowana dla strategii adaptacyjnych w najważniejszych sektorach działalności człowieka: rolnictwie, gospodarce wodnej, ochronie zdrowia, transporcie, przemyśle, energetyce i innych.

Analizie poddano kilka wybranych elementów klimatu, których zmiany mają szczególne znaczenie dla warunków pogodowych Polski, a także wywierają silny wpływ na człowieka, ekosystemy i gospodarkę. Wśród nich można wymienić temperaturę powietrza, opady atmosferyczne, pokrywę śnieżną, wilgotność względną, prężność pary wodnej i zachmurzenie. Dodatkowo opracowano scenariusze warunków biometeorologicznych oraz ilości promieniowania ultrafioletowego docierającego do powierzchni Ziemi. Przedstawiono również propozycje działań adaptacyjnych, jakie należy podjąć by zminimalizować negatywne skutki zmiany klimatu.

Redakcja: Joanna Wibig, Ewa Jakusik
Wydawca: IMGW-PIB
Rok: 2012
Dostępność: Digital, Biblioteka IMGW-PIB
Licencja: CC-BY 4.0