Przejdź do treści

Wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza w Krakowie

Wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza w Krakowie

Zanieczyszczenie powietrza jest istotnym problemem dla znaczącej części populacji. Wzrost rozmiarów miast i liczby osób, dla których są one miejscem zamieszkania lub pracy, skutkuje zarówno zwiększeniem emisji, jak i ograniczeniem możliwości wydajnego usuwania zanieczyszczeń, powodując okresową ich kumulację. Coraz gęstsza i wyższa zabudowa stanowi nie tylko przeszkodę w usuwaniu zanieczyszczeń poza obszar ich emisji, ale także dodatkowe źródło emisji komunalnej – głównie z systemów grzewczych. Nie bez znaczenia jest też nieustanny wzrost emisji ze źródeł komunikacyjnych powodowany zwiększaniem się liczby pojazdów. Brak płynności ruchu drogowego w miastach, wynikający z niepoprawnie skonfigurowanej sygnalizacji świetlnej oraz zbyt małej przepustowości systemu komunikacyjnego, potęguje ten problem. Efektem końcowym jest zła jakość powietrza oraz powstawanie smogu.

W niniejszej pracy podjęto próbę scharakteryzowania zróżnicowania prędkości wiatru w Krakowie oraz wpływu lokalnej zabudowy miejskiej na powstawanie smogu. Wyniki badań autorki mogą być pomocne w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście, w którym warunki topograficzne czynią to zadanie niezwykle trudnym.


Autor: Jolanta Godłowska
Wydawca: IMGW-PIB
Rok: 2019
Dostępność: Digital, Biblioteka IMGW-PIB Warszawa
Licencja: CC-BY 4.0