Przejdź do treści

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza

Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie efektów prac zrealizowanych w ramach międzynarodowego projektu „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza” (HEALTHAIR). Przedstawiono w niej: warunki topograficzne obszaru badań, charakterystykę substancji zanieczyszczających i dopuszczalnych stężeń, warunki meteorologiczne obszaru HEALTHAIR i ich wpływ na jakość powietrza, źródła zanieczyszczeń powietrza i poziomu ich emisji na analizowanym obszarze, ocenę toksyczności wybranych najważniejszych zanieczyszczeń powietrza oraz analizę wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie społeczeństwa i śmiertelność populacji. Praca została bogato zilustrowana i wydana w wersji dwujęzycznej – polskiej i czeskiej.

Projekt „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza” (HEALTHAIR) zrealizowano w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020, z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091) przy udziale Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.

Partnerami projektu byli: Opolski Oddział Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita – Lékařská fakulta.

Autorzy: V. Jiřík, B. Hermanová, A. Dalecká, I. Pavlíková, J. Bitta, P. Jančík, L. Ośródka, E. Krajny, F. Sładeczek, G. Siemiątkowski, K. Kiprian, E. Głodek-Bucyk
Wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Rok: 2020
Dostępność: Digital
Licencja: CC-BY 4.0