Przejdź do treści

Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego

Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego

Prezentujemy Państwu książkę, której tytuł nawiązuje do tematyki XXVII Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej. Część zagadnień prezentowanych w tym opracowaniu Autorzy przedstawili podczas obrad w 2018 roku. Szkoła organizowana jest cyklicznie przez Komitet Gospodarki Wodnej PAN i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

Monografia składa się z trzech części. W pierwszej omówiono stan zasobów wodnych w Polsce na tle krajów europejskich i powiązanie różnych źródeł energii w sektorze jej produkcji z gospodarką wodną. W części drugiej scharakteryzowano podatność obszarów zurbanizowanych na ekstremalne zjawiska pogodowe i zmiany klimatyczne, odnosząc się do strefy brzegowej Bałtyku i miasta Sopot. Przedstawiono również analizy zmian warunków opadowych w Gdańsku, który ze względu na swoje charakterystyczne położenie jest narażony na intensywne i katastrofalne w skutkach zjawiska atmosferyczne. W trzeciej części książki omówiono wybrane narzędzia, takie jak mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz monitoring partycypacyjny, które stanowią lub mogą stanowić istotne wsparcie dla procesu planowania przestrzennego. Wykazano ponadto znaczenie instrumentów ekonomicznych w zagospodarowaniu wód opadowych oraz współpracy z interesariuszami dla poszukiwania rozwiązań ograniczających zagrożenie powodziowe i poprawiających jakość wód.

Redakcja: Tomasz Walczykiewicz
Wydawca: IMGW-PIB
Rok: 2020
Dostępność: Digital, Biblioteka IMGW-PIB
Licencja: CC-BY 4.0