Przejdź do treści

Wytyczne wykonywania badań, pomiarów, ocen stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących

Jednym z zadań Państwowej Służby do spraw Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących, wynikającym z zapisów ustawy Prawo wodne, jest analiza i weryfikacja „Wytycznych wykonywania badań, pomiarów, ocen stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących”. Dlatego oddajemy w Państwa ręce nowe wydanie tego opracowania, przygotowane przez zespół ekspertów IMGW-PIB z Centrum Technicznej Kontroli Zapór.

Nowe „Wytyczne” zostały zaktualizowane pod kątem wymogów ustawy Prawo budowlane w zakresie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (art. 62, ust. 1). Wprowadzono odrębną część, dotyczącą wykonywania kontroli okresowych oraz sporządzania protokołów z tych kontroli, której treść konsultowano z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.

W opracowaniu, po opisie najbardziej typowych zagrożeń budowli piętrzących, przedstawiono ogólny zakres działań niezbędnych dla opracowania oceny stanu technicznego oraz bezpieczeństwa. Zakres ten obejmuje wskazówki dotyczące prowadzenia obserwacji wizualnych, niezbędnych badań i pomiarów kontrolnych, metod analizy i interpretacji wyników. Ze względu na specyfikę wałów przeciwpowodziowych, odrębnie omówiono zakres działań dla tych obiektów. „Wytyczne” to opracowanie mające wspierać zespoły wykonujące pomiary, badania i oceny oraz właścicieli lub zarządzających budowlami piętrzącymi, którzy realizują zadania związane z wykonywaniem pomiarów, badań pozwalających wykonywać oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa, a także samych ocen stanu technicznego lub stanu bezpieczeństwa tych obiektów.

Redakcja: Edmund Sieinski, Piotr Śliwiński
Wydawca: IMGW-PIB
Rok: 2020
Dostępność: Digital, Biblioteka IMGW-PIB
Licencja: CC-BY 4.0