Przejdź do treści

Zmiany klimatu a monitoring i prognozowanie stanu środowiska atmosferycznego

Zmiany klimatu a monitoring i prognozowanie stanu środowiska atmosferycznego

Monografia stanowi II tom serii wydawniczej IMGW-PIB, związanej z prezentacją wyników naukowych projektu „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)”.

W książce przedstawiono wyniki prac badawczych nakierowanych na monitorowanie i diagnozowanie całościowo rozumianego stanu środowiska atmosferycznego, a w szczególności na ekstremalne i niebezpieczne zjawiska meteorologiczne i chemiczne.

W części I monografii zaprezentowano przegląd nowoczesnych metod i narzędzi pomiarowych i symulacyjnych. Prace miały przede wszystkim charakter metodyczny, tzn. były nakierowane głównie na rozwój metod wykrywania oraz prognozowania tego typu zjawisk, co znajduje odzwierciedlenie w zaprezentowanych wynikach. Jednocześnie autorzy starali się także ilustrować wykorzystanie rozwijanych przez siebie metod do analizy rzeczywistych sytuacji meteorologicznych.

W części II monografii przedstawiono wyniki badań nad relacją między zanieczyszczeniem pyłowym powietrza a zespołem czynników meteorologicznych w sytuacji obserwowanych zmian klimatu, przy wykorzystaniu w sposób maksymalny istniejącej infrastruktury do badań zanieczyszczeń atmosfery. Prace były prowadzone w dwóch płaszczyznach: diagnostyczno-modelowej i eksperymentalnej. Celem badań realizowanych w pierwszej płaszczyźnie było przedstawienie problemów i metod monitoringu jakości powietrza jako elementu Państwowego Monitoringu Środowiska, zidentyfikowanie dostępności i stopnia pokrycia obszaru kraju wynikami pomiarów składu fizykochemicznego atmosfery oraz dokonanie diagnozy sytuacji sanitarnej powietrza Polski przy wykorzystaniu kompleksowego wskaźnika czystości powietrza – jego indeksu jakości. Celem badań eksperymentalnych była próba określenia zróżnicowania właściwości fizycznych i chemicznych zanieczyszczeń pyłowych na podstawie badań wykonanych w Zabrzu i Raciborzu w 2010 roku w obszarach o różnym stopniu narażenia w aspekcie zróżnicowanych warunków meteorologicznych.

Redakcja: Michał Ziemiański, Leszek Ośródka
Wydawca: IMGW-PIB
Rok: 2012
Dostępność: Digital, Biblioteka IMGW-PIB
Licencja: CC-BY 4.0