Przejdź do treści

08.09.2021

Badania nad produkcją biomasy w rzekach w ramach Interdyscyplinarnej Grupy Badawczej – Transport Zanieczyszczeń w Zlewni skupiającej pracowników IMGW-PIB i AGH

Intensyfikacja rolnictwa, zajmującego kolejne obszary zlewni rzecznych, w połączeniu z nasilającą się zmianą klimatu, powoduje, że obecnie na całym świecie zaczyna mówić się o tzw. „nowej fali eutrofizacji”.

W warunkach naturalnych cykl składników odżywczych w zlewni jest misternie wpleciony w ogólną równowagę ekosystemu. Niestety zwiększona dostawa składników odżywczych w nawozach równowagę tę poważnie zakłóca. Dzieje się tak, ponieważ zmiany w opadach i temperaturze wpływają bezpośrednio na transport związków biogennych z obszaru zlewni do wód powierzchniowych, gdzie ich mobilność jeszcze wzrasta. W takiej sytuacji wystąpienie pewnych określonych warunków (jak odcinek rzeki o wolniejszym przepływie, jezioro przepływowe lub zbiornik zaporowy) może prowadzić do gwałtownej eutrofizacji nawet w dużej odległości od źródeł azotu i fosforu.

Zagadnienia produkcji biomasy i jej identyfikowania pozostaje jednym z najsłabszych elementów modeli środowiskowych. To skłoniło autorów z Grupy Badawczej – Transport Zanieczyszczeń w Zlewni do podjęcia prób rozwiązania problemu za pomocą Makromodelu DNS/SWAT i wbudowanego modułu chlorofilu "a" (CHLA) . Udało się w ten sposób prześledzić przestrzenne i czasowe zmiany w produkcji biomasy w kontinuum rzeki, od źródła do przekroju ujścia. Po raz pierwszy udało się również oszacować zmienność stosunków biogenów i chlorofilu a za pomocą analizy 2D i 3D. Uzyskane wyniki wykazały specyfikę wpływu zmiany klimatu na ekosystemy rzeczne w zakresie szacowania potencjału produkcyjnego biomasy w tych środowiskach.

Szczegóły w artykule “Biomass production potential in a river under climate change scenarios" opublikowanym w magazynie Environmental Science & Technology (IF=9.028, 140 pkt.).
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c03211
http://ochrsrod.agh.edu.pl/index.html.

Zespołowi IMGW-PIB, w składzie Paulina Orlińska-Woźniak, Ewa Jakusik, Damian Bojanowski, Paweł Wilk, gratulujemy i czekamy na kolejne wyniki tego ciekawego i innowacyjnego projektu.