Przejdź do treści

27.03.2024

Debata ekspercka z okazji Światowego Dnia Wody

22 marca 2024 roku, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa poświęcona gospodarce wodnej oraz różnym aspektom zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Uczestniczący w debacie pracownicy IMGW-PIB rozmawiali na temat polityki wodnej, dynamiki geopolitycznej, ochrony przeciwpowodziowej oraz adaptacji do zmiany klimatu.

Jednym z prelegentów z ramienia IMGW-PIB był dr hab. inż. Robert Banasiak, którego wykład dotyczył sposobu organizacji i zarządzania ochroną przeciwpowodziową w Niderlandach. Przedstawił w nim zarówno kontekst historyczny, jak i bieżące wysiłki adaptacyjne w obliczu postępującej zmiany klimatu. Jego prezentacja podkreślała także znaczenie wykorzystania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych w regionie Beneluxu oraz aktywności na rzecz renaturyzacji i ochrony jakości wód.

Z kolei prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz (IMGW-PIB) oraz dr inż. Anna Dubel (AGH) poruszyli kwestię polityk i strategii w obszarach energetyki i gospodarki wodnej, w kontekście ograniczania szkód w środowisku powodowanych zasoleniem wód oraz kształtowania obopólnie korzystnych relacji pomiędzy przemysłem energetycznym a ochroną środowiska w sytuacji sezonowo bardzo ograniczonych zasobów wodnych.

Wiceprezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, podczas dyskusji panelowej wyraził uznanie dla podejścia zlewniowego w zarządzaniu wodami, które zostało podkreślone przez prelegentów z IMGW-PIB. Dodał również, że kompleksowa perspektywa jest kluczowa dla efektywnego podejścia do gospodarki wodnej, co znajduje odzwierciedlenie w strategii działań Wód Polskich. Współpraca pomiędzy Wodami Polskimi a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest istotna dla skutecznego planowania i zarządzania zasobami wodnymi.

Prezentacje naukowców z IMGW-PIB stanowiły ważny punkt wyjścia do dyskusji nad rozwiązaniami nietechnicznymi, które balansują pomiędzy potrzebami społeczeństwa i gospodarki a ochroną środowiska naturalnego. Konferencja podkreśliła złożoność wyzwań związanych z gospodarką wodną oraz konieczność podejmowania kompleksowych działań uwzględniających różnorodne perspektywy i interesy. Dzięki współpracy między naukowcami a praktykami gospodarczymi możliwe jest opracowanie strategii, które nie tylko minimalizują negatywne skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, ale także przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.