Przejdź do treści

24.03.2021

Grupa Badawcza „Transport Zanieczyszczeń w Zlewni” efektem współpracy IMGW-PIB i AGH

Od 2019 roku w interdyscyplinarnym zespole skupiającym pracowników IMGW-PIB, Akademii Górniczo-Hutniczej, trwają zaawansowane badania nad spływem powierzchniowym, erozją powierzchniową, eutrofizacją oraz wpływem zmian środowiskowych na te procesy.

Wyniki tych prac przedstawiono w serii publikacji w recenzowanych czasopismach oraz bazach danych Mendeley oraz Data in Brief, pozwalających użytkownikowi śledzić wpływ zmiany klimatu i użytkowania terenu na produkcję zawiesiny w dowolnie wybranej zlewni analizowanych zlewni.

Kolejnym krokiem było powołanie Grupy Badawczej i uruchomienie dedykowanej strony projektowej: http://ochrsrod.agh.edu.pl/index.html.

Współpraca pomiędzy IMGW-PIB i Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (Katedra Ochrony Środowiska) trwa już kilka lat. Jej podstawą była umowa o współpracy w ramach realizowanych przez obie instytucje zadań statutowych. W 2020 roku w prace zaangażowali się specjaliści z Politechniki Krakowskiej. W najbliższym czasie planowane jest włączenie ich do Grupy Badawczej jako równoprawnych członków.

W 2021 roku dotychczasowy model współpracy sformalizowano, powołując Grupę Badawczą „Transport Zanieczyszczeń w Zlewni”. Głównym celem zespołu jest rozwój, opracowanej w IMGW-PIB, cyfrowej platformy Makromodel DNS (Discharge-Nutrients-Sea) zintegrowanej z modułem SWAT (Soil and Water Assessment Tool) i rozszerzenie jej o nowe moduły pozwalające zwiększyć funkcjonalność narzędzia w zależności od bieżących potrzeb. Program ma otworzyć nowe możliwości badawcze w modelowaniu środowiskowym.

Ponadto naszym celem jest promocja wspólnych badań prowadzonych przez IMGW-PIB i AGH, zwiększenie zasięgu publikacji naukowych oraz budowa konkurencyjności obu instytucji przy pozyskiwaniu projektów naukowych i komercyjnych.

Skład Grupy Badawczej TZwZ: dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk, prof. AGH; dr inż. Paulina Orlińska-Woźniak (IMGW); dr inż. Paweł Wilk (IMGW); dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak, prof. AGH; mgr inż. Damian Bojanowski – doktorant (AGH).