Przejdź do treści

21.10.2021

IMGW-PIB: 29. Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej - ważne wnioski

29. Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej za nami. W formule online, z rekordową frekwencją, dyskutowano na temat obecnych prawnych aspektów działalności podmiotów operujących wokół gospodarki wodnej, implementacji dyrektyw unijnych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej czy finansowych rozwiązań w zakresie inwestycji w drogi wodne.

Ważne wnioski po tegorocznej 29. Ogólnopolskiej Szkole Gospodarki Wodnej

13-15 października br., pod hasłem Aspekty ekonomiczne w gospodarce wodnej, spotkało się szerokie grono ekspertów i specjalistów z firm, organizacji i instytucji. Jednym z głównych tematów była tzw. „tragedia wspólnego pastwiska”. Omawiano ramy prawne i elementy finansowania, które mogą służyć zapobieganiu tego zjawiska poprzez systemy kar, a z drugiej strony wsparciu podmiotów stosujących procesy technologiczne o mniejszym oddziaływaniu na zasoby wodne.

Na wsiach bez kanalizacji

Poziom skanalizowania obszarów wiejskich jest niski, a budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków to kosztowne inwestycje, które finansowane są głównie z budżetu Unii Europejskiej oraz pożyczek, m.in. z Banku Światowego. Wskazano również na liczne przykłady oczyszczalni wyposażonych w zaawansowane technologie, które powstały w ostatnich latach w Polsce.

Dyrektywa DWD 2020/2184

Poruszono problemy adaptacji prawa unijnego w krajowej legislacji dotyczącej gospodarki wodnościekowej. Dyrektywa DWD 2020/2184 kładzie nacisk na rozwój edukacji i komunikacji społecznej, redukcję wycieków z systemów wodnościekowych oraz zarządzanie oparte na ryzyku. Komisja Europejska zaleca w niej ponadto obserwację wody pod kątem mikroplastików i farmaceutyków, o czym pisaliśmy w Obserwatorze IMGW-PIB (https://obserwator.imgw.pl/farmaceutyki-w-wodzie/). Wszystkie wspomniane elementy są dodatkowymi działaniami i będą generować koszty, również klienta końcowego, czyli nas.

Zaprezentowano metodę szacowania wielkości strat na terenach zagrożonych powodzią. Przedstawiono rozwiązanie stosowane w pierwszym i w drugim cyklu planistycznym zarządzania ryzykiem powodziowym. Analiza ta uwzględnia wady i zalety obu stosowanych podejść do szacowania strat, łącznie z problemem szacowania pionowego (piętra budynków), przestrzennej koncentracji majątku oraz wartości ludzkiego życia (więcej: https://youtu.be/9cTgiyJdeZ0).

Drogi wodne w planach PGW Wody Polskie

PGW Wody Polskie rozpoczęło inwestycje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i rozbudowę sieci dróg wodnych. Mają one wspierać rozwój gospodarczy kraju dzięki wykorzystaniu niskoemisyjnego, taniego środka transportu towarów, jakim jest transport rzeczny.

Water City Index

WCI ocenia politykę miast w gospodarowaniu wodami w procesie jej dostarczania, zagrożeń związanych z jej nadmiarem (powódź) i deficytem oraz kształtowania przestrzeni miejskiej, wraz z wpływem tych elementów na system miasta. W uproszczeniu WCI pozwala na zbadanie czy dane miasto, gmina dopasowuje swoje działania do obecnych standardów gospodarowania zasobami wodnymi. W Polsce najsłabszymi punktami są obecnie m.in. polityka walki ze skutkami zmiany klimatu oraz źle zorganizowane planowanie przestrzenne. Wyraźnie podkreślono, że skuteczny rozwój procesu gospodarowania wodami zarówno w skali miast, jak i kraju wymaga odpowiednio wykwalifikowanej kadry, która pozwoli na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. „IMGW-PIB oferuje zespoły ekspertów i analityków, którzy przeprowadzają lokalne konsultacje pomagając w ocenie ryzyka i znajdując skuteczne rozwiązania”. – skomentował dr Paweł Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK) IMGW-PIB.

Brak specjalistów. Brak nauki.

Gospodarka wodna boryka się z brakiem wykwalifikowanej kadry. Ten sektor nauki jest mocno zaniedbany na specjalistycznych uczelniach w Polsce. Spada liczba absolwentów o odpowiednich kwalifikacjach i kurczy się rynek pracowników ze znajomością meteorologii, hydrologii, zagadnień klimatycznych, prawa i najlepszych praktyk w branży.