Przejdź do treści

23.07.2021

IMGW-PIB: Letnie wyzwania pogodowe na kolei

Upalne lato niesie za sobą poważne wyzwania dla funkcjonowania różnego rodzaju infrastruktury. Jedną z najbardziej obciążonych jest kolej. Wysokie temperatury i silnie operujące słońce powodują nie tyko odkształcanie się wykonanych ze stali szyn, ale również awarie i zakłócenia pracy zwrotnic, przewodów sygnałowych, złączy szynowych (mały kawałek metalu, który znajduje się między dwoma kawałkami szyny), sieci trakcyjnej i pomieszczeń, w których znajduje się specjalistyczny sprzęt. Wraz z upałami na poboczach i wokół torów kolejowych pojawiają się pożary, które mogą uszkodzić infra-strukturę, a przede wszystkim ograniczać widoczność obsłudze pociągów.

Jednak lato to nie tylko wysokie temperatury. W ostatnim czasie coraz poważniejszym problemem stają się ulewne opady deszczu, prowadzące do obsunięcia się ziemi spod podkładów kolejowych i powstawania osuwisk, a także silne porywy wiatru łamiące drzewa i zrywające okablowanie trakcyjne oraz wyładowania atmosferyczne uszkadzające elementy sieci. Jak przygotować się do tych wyzwań?

Pierwszym krokiem powinna być głęboka analiza zdarzeń, które miały miejsce po-przedniego lata. Poprawnie przeprowadzona kontrola pozwala wdrożyć i poprawić procesy i procedury, które ograniczą wpływ zdarzeń pogodowych na funkcjonowanie kolei w kolejnych latach. Niezbędna jest tu współpraca wszystkich instytucji organizujących ruch kolejowy w dany kraju i dostosowanie różnych rozwiązań do specyfiki poszczególnych regionów.

Kolejnym istotnym elementem pozwalającym zwiększyć bezpieczeństwo ruchu kolejowego są prognozy i systemy ostrzegania. Niezbędna w tym zakresie może okazać się współpraca z odpowiednimi służbami, takimi jak IMGW-PIB, które na bazie własnej sieci pomiarowo-obserwacyjnej, radarów meteorologicznych i systemów komunikacji mogą opracować dedykowane narzędzia prognostyczne, które ostrzegać będą np. przed ekstremalnymi opadami deszczu i śniegu. Ponadto w obliczu współcześnie obserwowanej zmiany klimatu ważnym aspektem analizy ryzyk i zagrożeń powinny być scenariusze klimatyczne, na podstawie których możliwa jest ocena wrażliwości infrastruktury kolejowej na ekstremalne zjawiska pogodowe w przyszłości.

Ważnym wsparciem może być operacyjna współpraca poszczególnych centrów zarządzania ruchem kolejowym z IMGW, w formie telekonferencji i spotkań roboczych organizowanych w okresach wzmożonego zagrożenia pogodowego. Taka współpraca po-zwala wypracować dobre praktyki, a także poszerzyć wiedzę pracowników kolei na te-mat niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.

Tego rodzaju narzędzia umożliwiają również odpowiednie przygotowanie planu podróży na poszczególnych połączeniach kolejowych oraz prowadzenie szybkiej i wiarygodnej komunikacji medialnej z podróżnymi.