Przejdź do treści

18.12.2020

IMGW-PIB z dostępem do danych Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF)

IMGW-PIB uzyskał licencję na dostęp do operacyjnych danych prognostycznych Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). Instytut na bieżąco otrzymuje wyniki globalnych numerycznych prognoz pogody produkowane przez Centrum. Są to zarówno średnioterminowe prognozy, przygotowywane w nowoczesnej technologii prognoz wiązkowych, jak i prognozy sezonowe.

Umowa dostępu do danych podpisana została przez dr Florence Rabier, dyrektor generalną ECMWF oraz dr Przemysława Ligenzę, dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) w połowie grudnia 2020 roku. 

"Dostęp do danych ECMWF pozwoli w sposób wymierny poprawić jakość prognoz, a tym samym osłony meteorologiczno-hydrologicznej Polski. Dla Instytutu to kolejny krok milowy, dzięki któremu podniesiemy jakość naszych prognoz, co w konsekwencji zwiększy bezpieczeństwo państwa i obywateli, szczególnie w zakresie ostrzegania przed ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi i hydrologicznymi", komentuje dr Przemysław Ligenza, Dyrektor IMGW-PIB. 

Instytut będzie wszechstronnie wykorzystywał udostępnione dane. Zostaną one wykorzystane do podwyższenia jakości hydrologiczno-meteorologicznej osłony kraju, będącej podstawowym obowiązkiem statutowym IMGW-PIB, w tym przede wszystkim do średnio- i długoterminowego prognozowania wystąpienia i ostrzegania przed szczególnie niebezpiecznymi zjawiskami hydro-meteorologicznymi. Dane z czasu rzeczywistego wpłyną także na podniesienie jakości krótkoterminowych prognoz pogody. Dodatkowo, uzyskane dane będą wykorzystywane do prowadzenia prac badawczych nad rozwojem i poprawą jakości nowoczesnych numerycznych narzędzi prognostycznych Instytutu, a także do prowadzenia badań klimatu. 

ECMWF w koszulce lidera 

„Dane i prognozy ECMWF są powszechnie używane przez większość krajów Unii Europejskiej (zwłaszcza tych, które nie mają własnych modeli globalnych) jako warunki początkowe i brzegowe niezbędne dla własnych regionalnych krótkoterminowych numerycznych prognoz pogody. “Sprawdzalność prognoz modeli ECMWF jest bardzo wysoka”, komentuje prof. Mariusz Figurski, Dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego w IMGW-PIB.

ECMWF systematycznie rozwija aktywność, rozszerzając zakres prognoz na globalne prognozy stanu środowiska (Earth System Prediction), wliczając w to prognozy stanu mórz i oceanów, pokrywy lodowej oraz prognozy stężeń gazowych i aerozolowych składników atmosfery. W ramach tych prac ECMWF realizuje Projekt Copernicus Komisji Europejskiej, w którym uczestniczy również IMGW-PIB. 
Strategia Centrum do roku 2025 przewiduje dalszy wzrost dokładności prognoz oraz prace nad przedłużeniem zakresu użyteczności prognoz niebezpiecznych zjawisk pogody na okres do około 2 tygodni, a prognozy wielkoskalowych systemów atmosferycznych do około 4 tygodni, co zbiega się z celami strategicznymi jakie postawił przed sobą IMGW-PIB również do 2025 roku. 

Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF)

ECMWF powstał w 1975 r. jako ośrodek, którego zadaniem jest prowadzenie zaawansowanych badań naukowych nad metodami numerycznych prognoz pogody oraz prowadzenie operacyjnych prognoz średnioterminowych wykorzystujących wyniki tych badań. W rezultacie Centrum stało się przodującym światowym ośrodkiem naukowym rozwijającym numeryczne modele prognostyczne w skali globalnej (w tym metodykę probabilistycznych prognoz wiązkowych), metody asymilacji danych (w tym asymilacji danych satelitarnych), metody interpretacji wyników modeli numerycznych, metody optymalnego wykorzystania wielkich mocy obliczeniowych oraz przetwarzania ogromnych baz danych (ang. big data science). Ścisłe połączenie zaawansowanych badań naukowych z ich operacyjnym wykorzystywaniem dało Centrum pozycję niekwestionowanego od lat światowego lidera w dziedzinie dokładności prognoz globalnych. 

Film – 25 lat operacji https://youtu.be/NLhRUun2iso 

 

ECMWF jest też częścią Europejskiej Infrastruktury Meteorologicznej (EMI), zapewniającej europejskim narodowym służbom hydrologiczno-meteorologicznym koordynację działań oraz pełen dostęp do najwyższej jakości globalnych prognoz numerycznych oraz wyników obserwacji satelitarnych. Pozostałymi elementami Europejskiej Infrastruktury Meteorologicznej są EUMETNET (Network of European National Meteorological Services) zapewniający koordynację i współpracę pomiędzy europejskimi służbami hydrologiczno-meteorologicznymi i EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites), zapewniający operacyjny dostęp do pomiarów satelitarnych). ECMWF ściśle współpracuje z NATO, Radą Europy, EUMETSAT, EUMETNET oraz Europejską Agencją Kosmiczną (ESA, European Space Agency).

Centrum także gromadzi i przechowuje największe na świecie zbiory danych meteorologicznych. Dane te są wykorzystywane do oceny i prognozy zmian klimatu oraz do prowadzenia prac badawczych nad procesami atmosferycznymi i pogodotwórczymi. Członkostwo w ECMWF pozwala na pełen dostęp do tych danych oraz do zasobów obliczeniowych Centrum. ECMWF wspiera i aktywizuje robocze kontakty z europejskim środowiskiem naukowym a także umożliwia udział w licznych międzynarodowych projektach naukowych, w których to zwykle pełni rolę lidera, co ułatwia prowadzenie zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych na rzecz służby hydro-meteorologicznej.

Obecnie ECMWF zrzesza 23 kraje członkowskie (Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Islandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Serbia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.) i 11 stowarzyszonych (Bułgaria, Czechy, Węgry, Izrael, Łotwa, Litwa, Macedonia Północna, Czarnogóra, Maroko, Rumunia, Słowacja. Siedziba Centrum mieści się w Reading w Wielkiej Brytanii.