Przejdź do treści

25.08.2022

Komunikat IMGW-PIB w związku z pojawiającymi się informacjami na temat danych meteorologiczno-hydrologicznych i ich formą udostępniania

Celem działania Instytutu jest zaspokajanie potrzeb poprzez opracowywanie prognoz i ekspertyz dla społeczeństwa, gospodarki i obronności Państwa w zakresie jego działania. Cel ten Instytut realizuje przez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych oraz przez utrzymanie sieci obserwacyjno-pomiarowej, a także prowadzenie obserwacji i pomiarów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Również częstotliwość z jaką Instytut zobowiązany jest przekazywać poszczególne komunikaty oraz ich zawartość również są w sposób bardzo szczegółowy uregulowane w Rozporządzeniu, a w szczególności art. 387 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534). Prosimy o zapoznanie się z paragrafami 1 i 2. 

§1: 1) podmioty, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty, biuletyny lub roczniki; 2) sposób i częstotliwość opracowywania oraz przekazywania ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów lub roczników; 3) sposób uzyskiwania potwierdzenia przekazania ostrzeżeń; 4) charakterystykę stanu meteorologicznego, hydrologicznego oraz hydrogeologicznego.

§2.1. Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze, ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania lub poboru wód podziemnych, prognozy meteorologiczne, hydrologiczne, zmian wielkości zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód podziemnych oraz stanu wód podziemnych, a także ich zagrożeń (prognozy hydrogeologiczne), komunikaty meteorologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne, biuletyny i roczniki przekazuje się:
1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; 2) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 3) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 4) Prezesowi Rady Ministrów; 5) ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa; 6) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej; 7) ministrowi właściwemu do spraw łączności; 8) ministrowi właściwemu do spraw transportu; 9) Ministrowi Obrony Narodowej; 10) Ministrowi Sprawiedliwości; 11) ministrowi właściwemu do spraw pracy; 12) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego; 13) ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa; 14) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi; 15) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; 16) ministrowi właściwemu do spraw środowiska; 17) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej; 18) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia; 19) ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania; 20) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego; 21) ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej; 22) ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji; 23) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych; 24) ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej; 25) ministrowi właściwemu do spraw energii; 26) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin; 27) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa; 28) Prezesowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 29) Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 30) Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej; 31) Szefowi Obrony Cywilnej Kraju; 32) Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego; 33) Komendantowi Służby Ochrony Państwa; 34) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska; 35) Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu; 36) Komendantowi Głównemu Policji; 37) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej; 38) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego; 39) Głównemu Geodecie Kraju; 40) Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 41) Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki; 42) Prezesowi PKP Polskich Linii Kolejowych Spółka Akcyjna; 43) Dyrektorowi Generalnemu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; 44) Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad; 45) Dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; 46) Dyrektorowi Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa; 47) Dyrektorowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; 48) marszałkom województw; 49) wojewodom; 50) dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

IMGW-PIB dokłada wszelkich starań, aby informacje o pogodzie, szczególnie w czasie zmiany klimatu dotarły do najszerszego grona odbiorców w tym wszystkie możliwe media i platformy społeczne. Dlatego zapraszamy do śledzenia naszych serwisów pogodowych oraz wszystkim platform komunikacyjnych. 

Serwis pogodowy: https://meteo.imgw.pl/
Aplikacja na urządzenia mobilne. http://aplikacjameteo.imgw.pl/

Social Media:
https://www.facebook.com/meteoimgw/
https://www.youtube.com/channel/UCziAFjxqpJoRBXFmotjQ_mQ/www.imgw.pl
https://twitter.com/imgwmeteo

https://twitter.com/cmmimgw
https://www.instagram.com/imgwmeteopolska/
https://www.linkedin.com/company/imgw/

Dodatkowe serwisy:
Serwis CMM: https://cmm.imgw.pl/
Dane publiczne: https://danepubliczne.imgw.pl/
Dane Hydro: https://hydro.imgw.pl/
Dane Agro: https://agrometeo.imgw.pl/
Dane na temat suszy: https://stopsuszy.imgw.pl/
Dane o klimacie: https://klimat.imgw.pl/
Dane o zanieczyszczeniu powietrza: https://powietrze.imgw.pl/
Dane dla lotnictwa cywilnego: https://awiacja2.imgw.pl/
Dane o basenie Morza Bałtyckiego: https://baltyk.imgw.pl/
Dane Biometeo: https://biometeo.imgw.pl/