Przejdź do treści

12.10.2021

Nadzwyczajna sesja Światowego Kongresu Meteorologicznego (WMO)

W poniedziałek, 11 października br., Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) rozpoczęła drugą w swojej ponad 70-letniej historii nadzwyczajną sesję Światowego Kongresu Meteorologicznego, będącego równocześnie władzą najwyższą tej organizacji. W Kongresie biorą udział delegacje z ponad stu krajów, zwyczajowo pod przewodnictwem Stałych Przedstawicieli, wywodzących się z grona dyrektorów narodowych służb meteorologicznych.

Obrady, które potrwają do 22 października, koncentrować się będą na kilku kluczowych tematach. Po pierwsze od Kongresu oczekuje się przyjęcia nowej, kompleksowej polityki wymiany danych (Unified Data Policy). Obecne zasady, ustalone w zasadniczej mierze jeszcze w zeszłym wieku, nie uwzględniają transformacji w nauce i technologii, szybko postępującej zmiany roli narodowych służb, jak też rosnącego znaczenia sektora prywatnego w meteorologii. Proponowana aktualizacja definiuje zasady wymiany wszystkich danych środowiskowych, co ma poprawić i lepiej skoordynować proces monitorowania i prognozowania, co z kolei umożliwi opracowanie lepszych i dokładniejszych produktów i usług związanych z pogodą i klimatem.

Kongres ma również przedyskutować proces tworzenia wzmocnionego, lepiej finansowanego globalnego systemu obserwacji w celu usunięcia stale obecnych, negatywnie wpływających na jakość produktów modelowych, luk w systemie obserwacyjnym, istniejących zwłaszcza w krajach rozwijających się. Podstawowa sieć obserwacji powierzchniowych (GBON) ma odtąd być projektowana, definiowana i monitorowana na poziomie globalnym. Fundusze konieczne na jej budowę WMO pozyskuje w ramach szeroko zakrojonej współpracy z międzynarodowymi organizacjami rozwojowymi poprzez Instrument Finansowania Systematycznych Obserwacji (SOFF).

Kolejne zagadnienie, Deklaracja Wodna WMO, podkreśla potrzebę bardziej zdecydowanych i silniej zintegrowanych działań dotyczących racjonalnego gospodarowania wody w kontekście współczesnej zmiany klimatu. Nadzwyczajny Kongres ma przyjąć wizję, strategię i plan działania WMO sprzyjający poprawie zwłaszcza zdolności monitorowania zasobów, jak dotąd fragmentarycznej i mocno niewystarczającej. WMO ustanowi tym samym koalicję na rzecz wody i klimatu (Climate and Water Coalition), aby zapewnić zintegrowane podejście do wyzwań związanych ze zmianą klimatu związanych z wodą. Tematy te, zanim trafią pod obrady Kongresu, będą przedmiotem dyskusji na Zgromadzeniu Hydrologicznym, koncentrującym ekspertów z zakresu hydrologii.

Uhonorowaniem przypadającego w trzeci dzień obrad Kongresu (13 października) Światowego Dnia Redukcji Ryzyka Katastrof będzie ustanowienie w WMO centrum doskonałości w zakresie zmniejszania ryzyka katastrof. Jego celem jest poszerzenie wsparcia dla systemu humanitarnego ONZ.

Polskiej delegacji na Kongres przewodniczy prof. Mirosław Miętus z IMGW-PIB, Stały Przedstawiciel Polski przy WMO (PR). W Zgromadzeniu Hydrologicznym weźmie udział dr P. Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB, a jednocześnie Doradca Hydrologiczny przy polskim PR-ze.