Przejdź do treści

06.06.2023

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego z wizytą w Raciborzu w ramach projektu ACTRIS

1 czerwca 2023 roku na stacji meteorologicznej IMGW-PIB w Raciborzu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian klimatu Sejmiku Województwa Śląskiego. Zostało ono zwołane na zaproszenie i z inicjatywy instytutów badawczych realizujących na obszarze województwa śląskiego projekt ACTRIS – Infrastruktura Badawcza (IMGW-PIB, IPIŚ PAN IGF PAN oraz Uniwersytetu Śląskiego). Celem projektu jest wyposażenie zaplecza badawczego Polski do realizacji programu ACTRIS ERIC.

ACTRIS (ang. Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) stanowi jeden z najważniejszych elementów europejskiego systemu infrastruktur do badania środowiska. Jest to wielowarstwowa, wielodziedzinowa i interoperacyjna infrastruktura badawcza, w której zbierane i gromadzone są wyniki pomiarów pochodzących z rozproszonych sieci pomiarowych, a ich dane opracowywane, standaryzowane i integrowane w centralnej bazie danych. W ramach programu zakupiono Wind Profiler LAP©3000 – unikatowy przyrząd do pomiaru pionowego rozkładu profilu wiatru do wysokości 3000 m n p gr. Od sierpnia 2022 roku urządzenie jest na wyposażeniu stacji meteorologicznej IMGW-PIB w Raciborzu (https://www.imgw.pl/wydarzenia/wind-profiler-wplap3000-rozpoczynana-prace-w-imgw-pib).

Obradom komisji przewodniczyła Pani dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ, z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. W posiedzeniu brało udział 10 członków komisji oraz 4 osoby z IMGW-PIB (w tym obsługa stacji zapewniająca dostęp do urządzeń pomiarowych).

Podczas sesji przedstawiono dwie prezentacje: „Program badań jakości powietrza i zmian klimatu w województwie śląskim – doświadczenia IMGW-PIB” (L. Ośródka, E. Krajny, M. Marosz) oraz „Rozwój infrastruktury badawczej ACTRIS w Polsce, agenda badawcza i możliwości jej wykorzystania dla potrzeb regionu” (K. Klejnowski i in., IPIŚ PAN). Po sesji plenarnej odbyło się zwiedzanie stacji meteorologicznej ze szczególnym uwzględnieniem przyrządów teledetekcyjnych Wind Profiler, radiometr, ceilometr (identyfikacja smug aerozolowych).

Członkowie komisji wysoko ocenili działalność IMGW-PIB w zakresie badań nad zmianami klimat, a także dotychczasowe wyniki realizacji projektów dotyczących transportu transgranicznego zanieczyszczeń powietrza, prognozy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z dużych zakładów przemysłowych oraz prognoz jakości powietrza. Duże wrażenie wywarł również potencjał pomiarowy i jego wykorzystanie naukowe i praktyczne.

Przyjęte przez Komisję wnioski świadczą o poparciu działań Konsorcjum ACTRIS-PL, a także zawierały postulaty dla władz samorządowych do wsparcia inicjatyw związanych z badaniami i oceną skutków zmiany klimatu z związku z procedowaniem nowego programu operacyjnego dla województwa.