Przejdź do treści

02.06.2023

Relacja z 50. Szkoły Hydrologii

W dniach 15 – 19 maja 2023 r., w Jabłonnie odbyła się Jubileuszowa 50-ta Szkoła „Współczesne zagadnienia hydrologii” pod hasłem HYDROLOGIA – AKTUALNE PROBLEMY, WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA, WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ.

Organizatorami corocznej Szkoły są Komitet Gospodarki Wodnej PAN oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła skierowana jest do naukowców, badaczy, pracowników administracji oraz praktyków zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z tematyką wodną oraz implementacją ich rozwiązań w gospodarce. W tegorocznej Szkole administrację reprezentowali uczestnicy różnego szczebla od państwowego do lokalnego.

Celem Szkoły jest prezentacja najnowszego stanu wiedzy i osiągnięć współczesnej hydrologii w aspekcie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Obecnie stosowane zarządzanie partycypacyjne w gospodarce wymaga podejścia komplementarnego i rozwijania zarówno edukacji obywatelskiej jak i edukacji w zakresie hydrologii i jej implementacji w gospodarce. Pogłębianie wiedzy i zacieśnianie jej więzi z praktyką, poprzez organizację forum i wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w jest działaniem niezbędnym w kontekście współczesnych wyzwań naukowych, inżynierskich i społecznych. W połączeniu ze wzajemnym uczeniem się sprzyja dzisiejszym wyzwaniom rysującym się przed zintegrowanym zarządzaniem zasobami wodnymi. Tegoroczna Szkoła, w szczególności, była poświęcona aktualnym problemom w hydrologii oraz wyzwaniom na przyszłość takim jak:
1. Monitoring hydroklimatyczny obszarów niekontrolowanych;
2. Predykcja przepływów maksymalnych;
3. Zrozumienie fizycznych czynników powodujących mega susze;
4. Ocena niepewności modeli o hiper-rozdzielczości;
5. Zarządzanie zagrożeniami złożonymi;
6. Dostosowanie standardów inżynieryjnych w warunkach niestacjonarnych.

Obecność w Szkole praktyków, jest szczególnie ceniona przez grono akademickie, gdyż wskazuje na problemy wymagające interwencji naukowej i pozwala na lepsze zrozumienie współczesnych potrzeb jakie stoją przed hydrologią inżynierską. Dyskusję „rozpalał” udział młodych adeptów nauki, którzy przedstawili ciekawe problemy naukowe przed gronem naukowców i badaczy z najważniejszych ośrodków akademickich i instytutów badawczych w Polsce oraz ekspertów-praktyków.

Podczas otwarcia tegorocznej Szkoły głos zabrali: prof. Tomasz Okruszko, przewodniczący KGW PAN, prof. Mirosław Miętus, z-ca dyr. IMGW PIB, dyrektor Centrum Badań i Rozwoju IMGW PIB, prof. Artur Magnuszewski reprezentujący SHP oraz dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW PIB kierownik naukowy Szkoły „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” oraz przewodnicząca Sekcji Hydrologii przy KGW PAN. W swoich wystąpieniach odnieśli się do historii Szkoły oraz roli hydrologii we współczesnej gospodarce, podkreślając wzrastające zainteresowanie społeczeństwa zasobami wodnymi i życząc uczestnikom owocnych obrad.

Podczas 50. Szkoły zostały wygłoszone m.in. wykłady oraz referaty następujących pracowników IMGW-PIB:

„50. Szkoła Hydrologii Współczesne zagadnienia hydrologii – historia” – dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB;
„Charakterystyka stanu jakościowego rzek w kontekście oddziaływania na obszary morskie” – dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. IMGW-PIB;
„Od pomiaru do oceny zagrożenia suszą” – dr inż. Wiwiana Szalińska;
„Opady maksymalne o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia – projekt PMAXTP” – dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB;
„Uwagi na temat wyznaczania przepływów o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia na rzekach z zabudową hydrotechniczną” – dr hab. inż. Robert Banasiak, prof. IMGW-PIB;
„Wpływ zbiorników retencyjnych na Nysie Kłodzkiej na parametry niżówek hydrologicznych” – mgr Wojciech Krasowski;
„Ocena adaptacyjności systemu społeczno-ekologicznego wobec zagrożenia powodziowego i suszy na przykładzie gmin zlokalizowanych w zlewni Nysy Kłodzkiej” – mgr inż. Grzegorz Dumieński.

Obradom Szkoły towarzyszyły, jak co roku, żywe dyskusje, które niejednokrotnie przenosiły się na przerwy i trwały do zakończenia obrad. Uczestnicy wyrazili nadzieję, że kolejna 51. Szkoła odbędzie się również w formie stacjonarnej.

Organizatorzy składają wszystkim uczestnikom Jubileuszowej 50. Szkoły „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” podziękowania za aktywny udział.

Szersze sprawozdanie z wydarzenia ukaże się na łamach Czasopisma Gospodarka Wodna .

Organizatorzy Szkoły:
Dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW PIB – kierownik Szkoły
Prof. Laura Radczuk – opiekun naukowy
Jolanta Buczyńska – sekretariat
Grzegorz Dumieński – sekretariat

 Relacja z 50. Szkoły Hydrologii