Przejdź do treści

21.05.2024

Relacja z połączonych „szkół o wodzie”

Za nami LI Szkoła Hydrologii „Współczesne Zagadnienia Hydrologii" oraz XXXII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej – po raz pierwszy zorganizowane jako wspólne wydarzenie, tym razem w Gdańsku–Sobieszowie. Tegoroczną edycję, która odbyła się w dniach 14-17 maja, zorganizowano pod hasłem „Hydrologia i oddziaływania antropogeniczne na wody w zlewniach zurbanizowanych”. Wśród zaproszonych gości obecny był dr hab. Bogdan Rosa – Zastępca Dyrektora IMGW-PIB ds. Nauki.

Szkołę Hydrologia i Gospodarka Wodna otworzyli i poprowadzili dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB oraz prof. dr. hab. inż. Tomasz Walczykiewicz. Podczas 4-dniowych zajęć wygłoszono 3 wykłady, 9 referatów, zorganizowano warsztaty „Jaką rzekę chcesz mieć pod swoim domem” i zaprezentowano grę edukacyjną „Osiedle dla Klimatu”. W sumie w wydarzeniu wzięło udział ponad 40 osób reprezentujących instytucje naukowe, administrację oraz sektor prywatny. Aktywnymi uczestnikami byli pracownicy IMGW-PIB z Zakładu Hydrologii i Inżynierii Zasobów Wodnych (ZHZW), Pracowni Doskonalenia Produktów Hydrologicznych (PDPH) oraz Zakładu Teledetekcji Satelitarnej (ZTS), którzy wygłosili następujące referaty:
 
−    „Zasady ochrony stref brzegowych jezior” – dr Barbara Nowicka.
−    „Wody zużyte z gospodarstw domowych, zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych jako alternatywne źródło wody” – prof. dr hab. inż. Tomasz Heese (współautorstwo z dr inż. Katarzyną Pikułą z Politechniki Koszalińskiej).
−    „Partycypacja społeczna w zintegrowanym zarzadzaniu ryzykiem powodziowym i suszy w Polsce. Konceptualizacja badań” – mgr inż. Grzegorz Dumieński, dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB.
−    „Zastosowanie jednowymiarowego modelu hydrodynamicznego IMGW-HD w pracy operacyjnej Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK). Charakterystyka produktu. Studium przypadków” – mgr inż. Aleksandra Najda, mgr inż. Kamil Zaczek.
−    „Inicjowanie badań jakości wody w zlewniach zurbanizowanych na przykładzie zlewni rzeki Rudawy” – mgr Monika Bryła, mgr inż. Katarzyna Kraj, prof. dr. hab. inż. Tomasz Walczykiewicz.
−    „Problemy w satelitarnym wyznaczaniu powodzi na obszarach zurbanizowanych” – mgr Natalia Strojna, mgr Bartosz Wieczorek.

Organizatorami tegorocznej Szkoły byli Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy oraz Gdańska Fundacja Wody. Patronat medialny nad Szkołą objęło Forum Eksploatatora.

Relacja z połączonych „szkół o wodzie”