Przejdź do treści

01.02.2022

TOOLBOX CC-ARP-CE – nowoczesne narzędzie do zarządzania gospodarką wodną w dobie zmiany klimatu

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w zmieniających się uwarunkowaniach klimatycznych i powiązanych z nimi ekstremalnych zdarzeniach pogodowych to jedno z najważniejszych wyzwań ludzkości. Powodzie i susze istotnie wpływają na zarządzanie zasobami i gospodarkę wodną, zwłaszcza w kontekście zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla rolnictwa, potrzeb komunalnych, leśnictwa czy energetyki. Problem ten w ostatnich dziesięcioleciach coraz bardziej dotyka również kraje Europy Środkowej.

Projekt TEACHER-CE, którego partnerem jest m.in. IMGW-PIB, pozwolił stworzyć zintegrowane narzędzia służące adaptacji do zmiany klimatu i zapobieganiu ekstremalnym zagrożeniom meteorologiczno-hydrologicznym w tej części kontynentu.

Głównym celem projektu TEACHER-CE jest poprawa zdolności zintegrowanego zarządzania wodą przez sektor publiczny i powiązane z nim podmioty w zakresie zapobiegania zagrożeniom, ochrony wód oraz adaptacji do zmiany klimatu (CC) w regionie Europy Środkowej (CE). Najważniejszym produktem jest zintegrowany zestaw narzędzi TOOLBOX CC-ARP-CE, pozwalający zarządzać zasobami wodnymi w kontekście uwarunkowań klimatycznych (ze szczególnym naciskiem na zapobieganie powodziom, ulewnym deszczom, suszom) i zawierający katalog działań służących ochronie zasobów wodnych poprzez zrównoważone zarządzanie użytkowaniem terenu. Produkty TEACHER-CE mogą stać się skutecznym instrumentem wspierającym implementację działań adaptacyjnych do zmiany klimatu wskazanych w strategicznych dokumentach sektorowych, takich jak: plany zarządzania ryzykiem powodziowym, gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, przeciwdziałania skutkom suszy oraz w regionalnych lub lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego.

Cały artykuł dostępny jest w Obserwatorze online: https://obserwator.imgw.pl/toolbox-cc-arp-ce-nowoczesne-narzedzie-do-zarzadzania-gospodarka-wodna-w-dobie-zmiany-klimatu/


Obserwator online – magazyn IMGW-PIB o pogodzie, wodzie i klimacie.