Przejdź do treści

30.01.2023

Wind Profiler WPLAP3000 rozpoczynana pracę w IMGW-PIB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB (IMGW-PIB) w ramach projektu  ACTRIS finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), oś IV zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Inteligentny Rozwój zakupił urządzenie radarowe (Radarowy anemometr profilujący Model LAB3000 zwany dalej WindProfiler) służące między innymi doskonaleniu systemu zarządzania kryzysowego poprzez włączenie do systemu  monitoringu i prognozy zjawisk meteorologicznych, w szczególności badania profilu wiatru do wysokości 5000 m nad poziomem gruntu. Urządzenie to jest pierwszym tego rodzaju przyrządem teledetekcyjnym w Polsce, które w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym monitoruje punktowo stan fizyczny procesów dynamicznych troposfery.

Tego typu urządzenia funkcjonują w wielu krajach Unii Europejskiej i NATO, łącznie w liczbie 34, przekazując ważne empiryczne informacje o dynamice tej części atmosfery. Zdaniem IMGW-PIB ma to nie tylko istotne znaczenia badawcze i poznawcze, ale również operacyjne, gdyż w istotny sposób przyczyni się do poprawy jakości modelowania procesów dynamicznych w najniższych warstwach atmosfery. Efektem tego będzie m.in. poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego odbywającego się do wysokości 5 km. Dane uzyskane poprzez przedmiotowe urządzenie pośrednio mogą być wykorzystywane do celów militarnych.

WindProfiler działa w  niżej zdefiniowanym reżimie telekomunikacyjnym.

  • zakres przestrajania częstotliwości 1290 MHz
  • wykorzystywania częstotliwość 1290 MHz
  • czas trwania impulsu 0,265 – 3,34 µs
  • moc częstotliwości 1000 W (średnia 150 W)
  • wysokość anteny nad poziomem terenu 2,6 m
  • szerokość wiązki w stopniach w pionie i poziomie 7,1
  • zysk kierunkowy 20,2 dBi

Jest ono zlokalizowane na  stacji hydrologiczno-meteorologicznej SHM IMGW-PIB w Raciborzu przy ul. Władysława Broniewskiego 2 (współrzędne: szer. geogr. 50°03’37.43”N dług. geogr. 18°11’27.10”E, wys. 206 m npm).
Choć urządzenie w pierwszej mierze ma uzupełnić wyposażenie stacji pomiaru aerozoli w Raciborzu w ramach projektu ACTRIS_PL stanowiąc osłonę meteorologiczną pomiarów drobnych cząstek atmosferycznych, to będzie też wspomagało bieżącą pracę służb meteorologicznych IMGW-PIB pozyskując dodatkowe informacje empiryczne o warunkach dynamicznych atmosfery w rejonie doliny Górnej Odry.

Ze względu na obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące wykorzystywania częstotliwości radiowych urządzenie na podstawie tymczasowej decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej  (UKE) dopuszczone zostało  do celów odbioru oraz próbnej eksploatacji na okres 10 dni od 3 – 12 sierpnia 2022 roku.  Z tego okresu pochodzą wybrane wizualizacje profilu wiatru. 

Kolejną decyzją UKE do końca lutego trwała będzie jego testowa eksploatacja, w trakcie której poza doskonaleniem obsługi urządzenia, systemu przetwarzania i interpretacji danych zostaną przeprowadzone próby połączenia urządzenia do sieci komputerowej IMGW-PIB tak, aby uzyskane produkty stały się dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Nie należy takze zapominać o użytkownikach skupionych wokół projektu ACTRIS co było warunkiem koniecznym do uzyskania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), oś IV zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Inteligentny Rozwój.

Opracowano w Centrum Badań i Rozwoju IMGW- PIB (w Zakładzie Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery).