Przejdź do treści

05.10.2022

WMO wskazuje na priorytetowe zadania w zakresie obserwacji klimatu

W najnowszym raporcie Global Climate Observing System (GCOS) określono działania, mające na celu skuteczne pozyskiwanie i monitorowanie podstawowych informacji na temat systemu klimatycznego Ziemi, co pozwoli na lepsze zrozumienie zachodzących zmian i adaptację do nowej rzeczywistości.

Obserwacje klimatu mają kluczowe znaczenie. To dzięki nim wiemy, że system klimatyczny naszej planety się zmienia, a głównym winowajcą jesteśmy my sami. Jednocześnie prowadzone na całym świecie badania pokazują, w jaki sposób ograniczać globalny wzrost temperatury poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i dostarczają wiarygodnych prognoz, pozwalających na opracowanie skutecznych rozwiązań adaptacyjnych.

Wszystkie działania, mające na celu przystosowanie się do zmiany klimatu lub łagodzenie konsekwencji tej zmiany, muszą opierać się na rzetelnych i dokładnych informacjach, które można uzyskań tylko poprzez globalny system obserwacji. Powinien on obejmować monitoring całego ekosystemu Ziemi, od atmosfery po oceany, od kriosfery po biosferę, a także cykl obiegu wody oraz budżety energii i gazów cieplarnianych”. – powiedział prof. Petter Taalas, sekretarz generalny WMO.

Globalny system obserwacji klimaty (GCOS) umożliwia gromadzenie i dokumentowanie dane potrzebnych do bieżącego monitorowania systemu klimatycznego i oceny wpływu zmienności i zmiany klimatu. Obejmuje on zarówno obserwacje naziemne, jak i satelitarne 54 podstawowych zmiennych klimatycznych. Informacje te są wykorzystywane przy opracowywaniu corocznych raportów WMO o stanie klimatu na świecie oraz w ocenach IPCC.

Bez obserwacji nie uczymy się, a jeśli w pełni nie rozumiemy systemu klimatycznego, nie możemy przewidzieć jego zmian oraz właściwie się do nich dostosowywać. Dlatego konieczna jest ciągła obserwacja kluczowych elementów klimatu”. – prof. Peter Thorne, przewodniczący Panelu Obserwacji Atmosfery Klimatu GCOS.

W ramach inicjatywy GCOS regularnie opracowywane są raporty, w których ocenia się postępy i braki w rozwoju systemów obserwacji klimatu. Na tej podstawie WMO sporządza plany wdrożeniowe zawierające propozycje działań naprawczych. Plan GCOS’2022 stanowi kluczowy wkład do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i zostanie przedstawiony podczas tegorocznego COP27, które rozpocznie się w listopadzie w Egipcie. Zawarto w nim najważniejsze praktyczne działania, które należy podjąć w ciągu najbliższych 5-10 lat:

1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju i stałego finansowania systemu.
2. Wypełnianie luk w danych, zwłaszcza w zakresie pomiarów naziemnych w częściach Afryki, Ameryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, w głębinach oceanicznych i regionach polarnych.
3. Poprawa jakości, dostępności i użyteczności danych (unifikacja).
4. Zarządzanie danymi, poprzez tworzenie globalnych repozytoriów z bezpłatnym i otwartym dostępem, a także cyfryzacja danych papierowych.
5. Wsparcie regionalnej i globalnej koordynacji służb meteorologicznych i hydrologicznych.
6. Reagowanie na pojawiające się potrzeby i wsparcie działań adaptacyjnych.

Program Global Climate Observing System jest współfinansowanych przez WMO, Międzyrządową Komisję Oceanograficzną UNESCO, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) oraz Międzynarodową Radę Naukową (ISC).

Więcej: https://obserwator.imgw.pl/wmo-wskazuje-na-priorytetowe-zadania-w-zakresie-obserwacji-klimatu/